submenu
content

 

16.04.2018 r.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 

 

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 kwietnia 2018 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018.

 

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

 

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

 

  • oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,
  • oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),
  • oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,
  • 2 egzemplarze wypełnionej umowy,
  • 2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację).

 

Wzór umowy oraz tabele (w formacie excel) do wypełnienia uaktualnionego kosztorysu zostaną w najbliższym czasie przesłane drogą elektroniczną do organizacji, które otrzymają dotacje.

[12.01.2018]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej  do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów i celów szczegółowych:

 

MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

Kwoty

W bieżącym roku na realizację Programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6 000 000 zł.

 

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Uwaga na terminy!!!

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 7 lutego 2018 r.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: