submenu
content

08 czerwca 2017 r.

 

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie w roku 2016 (badanie przeprowadzone w Centralnej Aplikacji Statystycznej: CAS)

 

Ostatnie Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach zostało przeprowadzone w 2015 roku i dotyczyło statystyki za 2014 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji: Sprawozdaniez realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych(21/22 styczeń 2015) - został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Obecna edycja sprawozdania jednorazowego o nazwie: DPS-IV-80-IR/2017 ma dotyczyć statystyki za 2016 r.

  

Terminy:

 • Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania jednorazowego w CAS przez Wydziały Polityki Społecznej do30 czerwca 2017 r.
 • Ostateczny termin wypełnienia przez gminy i powiaty sprawozdania jednorazowego powinien być odpowiednio krótszy - do 23 czerwca 2017 r.
 • Ostateczny termin wypełnienia przez placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym sprawozdania jednorazowego (Tabela 1) -  do 16 czerwca 2017 r.

 

Poniżej zamieszczamy przydatne załączniki, które mogą być pomocne do sprawnego przeprowadzenia  działań sprawozdawczych.

20  stycznia 2017 r.

 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r.

 

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym działaniem zmierzającym do poznania obecnej skali bezdomności w Polsce. Informacje uzyskane w wyniku badania mogą zostać wykorzystane przez gminy do uwzględnienia problemu bezdomności w gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych, czy podejmowaniu decyzji w zakresie działań związanych z polityką mieszkaniową gmin, dotyczącą np. liczby noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych.

 

Ostatnie Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich Wojewodów i służb im podległych, wspomniane badanie przebiegło bez przeszkód. Wyniki badania zostały przedstawione jako jeden z rozdziałów materiału informacyjnego: Sprawozdaniez realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2014 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych(21/22 styczeń 2015)” - które jest zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ponieważ Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzane jest co 2 lata,  kolejna edycja odbędzie się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. 

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska zwróciła się pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. do wszystkich Wojewodów o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.

 

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” - chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych.

 

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie:

-     noclegownie;

-     schroniska dla osób bezdomnych;

-     ogrzewalnie;

-     domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

-     ośrodki interwencji kryzysowej;

-     specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

-     szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;

-     zakłady karne, areszty śledcze;

-     izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;

-     pustostany, domki na działkach, altany działkowe;

-     miejsca niemieszkalne: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.;

-     inne miejsca.

Realizacja badania w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności. W związku z powyższym w trakcie realizacji badania w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. należy wykorzystać załączony poniżej Kwestionariuszdotyczący osoby bezdomnej.

 

 

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania przydatne załączniki, w tym także ogólne wskazówki, dotyczące sposobu realizacji badania.

 

19 listopada 2014 r.

 

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r.

 

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędnym wstępem do wszelkich dalszych działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności. Taka informacja może być niezwykle cenna dla gmin. Informacja o liczbie osób bezdomnych przebywających na terenie danej gminy, może być podstawą do podejmowania konkretnych decyzji, np. o wybudowaniu noclegowni czy domu dla osób bezdomnych a także prowadzenia odpowiedniej polityki mieszkaniowej. Informacja na temat osób bezdomnych na terenie gminy może dać także podstawę do uwzględnienia problemu bezdomności w Gminnych strategiach rozwiązywania problemów społecznych.

 

Ostatnie Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zostało przeprowadzone w nocy z 7 na 8 lutego 2013 roku. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich Wojewodów i służb im podległych, wspomniane badanie liczby osób bezdomnych przebiegło bez przeszkód. Wyniki badania zostały przedstawione jako jeden z rozdziałów materiału informacyjnego: Sprawozdaniez realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2012 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych(7/8 luty 2013) i Badania socjodemograficznego (Aneks) - które jest zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ponieważ Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych ma być przeprowadzane co 2 lata, w miesiącach zimowych - nadchodzi pora, aby zrealizować kolejną edycję badania.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn zwróciła się pismem z dnia 4 listopada 2014 r. do wszystkich Wojewodów o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli”- chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych itp.

 

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie:

-     ogrzewalnie, noclegownie;

-     schroniska, domy dla osób bezdomnych, hostele;

-     szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;

-     zakłady karne, areszty śledcze;

-     izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;

-     miejsca niemieszkalne;

-     pustostany, domki, altany działkowe;

-     inne miejsca.

 

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania plik z ogólnymi wskazówkami, dotyczącymi sposobu realizacji badania.

 

19 listopada 2014 r.

 

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie w roku 2014 (badanie przeprowadzone w Centralnej Aplikacji Statystycznej: CAS)

 

Ostatnie Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach (zrealizowane przy pomocy CAS) zostało przeprowadzone w 2013 roku i dotyczyło statystyki za 2012 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji: Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2012 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych (7/8 luty 2013) i Badania socjodemograficznego (Aneks) - został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Obecna edycja sprawozdania jednorazowego o nazwie: DPS-IV-52-IR/2015 ma dotyczyć statystyki za 2014 r.

 

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach jest skorelowane z Ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych. Tak więc w tablicy 7 sprawozdania trzeba będzie wpisać liczbę osób bezdomnych jaką zdiagnozowano w trakcie ogólnopolskiego badania przeprowadzonego w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r.

 

Terminy:

 • Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania jednorazowego w CAS przez Wydziały Polityki Społecznej do17 kwietnia 2015 r.
 • Ostateczny termin wypełnienia przez gminy i powiaty sprawozdania jednorazowego powinien być odpowiednio krótszy - proponujemy termin do 3 kwietnia 2015 r.  (lub inny określony przez właściwy Wydział Polityki Społecznej).
 • Ostateczny termin wypełnienia przez placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym sprawozdania jednorazowego (Tabela 1) -  do 27 marca 2015 r. (lub inny określony przez właściwy Wydział Polityki Społecznej).

 

Poniżej zamieszczamy przydatne załączniki, które mogą być pomocne do sprawnego przeprowadzenia  działań sprawozdawczych.

 

21 stycznia 2013 r

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych: (7-8 luty 2013 r.)

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda zwrócił się 23 listopada 2012 r. do wszystkich Wojewodów o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Pierwsza próba określenia liczby osób bezdomnych w Polsce została przeprowadzona w styczniu 2010 r. Bezdomność jest jednak zjawiskiem dynamicznym, na który wpływ ma wiele czynników, w tym także sytuacja ekonomiczna kraju. W związku z powyższym badanie liczby osób bezdomnych przeprowadzane będzie systematycznie co 2 lata, w miesiącach zimowych (wtedy można najłatwiej określić liczbę osób bezdomnych, ponieważ korzystają oni wówczas chętniej z placówek noclegowych dla osób bezdomnych).

Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych itp.

Miejsca przebywania osób bezdomnych – do których powinny dotrzeć osoby realizujące badanie:

-               ogrzewalnie, noclegownie

-               schroniska, domy dla osób bezdomnych, hostele

-               mieszkania wspierane, chronione, treningowe, wynajmowane

-               szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia

-               zakłady karne, areszty śledcze

-               izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne

-               miejsca niemieszkalne

-               pustostany, domki, altany działkowe

-               inne miejsca

Realizacja badania w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, może być świetną okazją do uzyskania danych socjodemograficznych o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.

Do zgromadzenia wspomnianych informacji należy w trakcie badania wykorzystać załączony poniżej Kwestionariusz dotyczący osoby bezdomnej.

Poniżej zamieszczamy do wykorzystania przydatne załączniki, w tym także ogólne wskazówki, dotyczące sposobu realizacji badania

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie w roku 2012 (badanie przeprowadzone w Statystycznej Aplikacji Centralnej: SAC)

 

Pierwsze Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach (zrealizowane przy pomocy Statystycznej Aplikacji Centralnej: SAC) zostało przeprowadzone w 2011 roku i dotyczyło danych za 2010 r. Materiał opracowany na podstawie zebranych informacji został udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Obecne sprawozdanie madotyczyć danych za 2012 r. Będzie ono w pewnym stopniu skorelowane także z Ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych (Tablica 8: Liczba osób bezdomnych - dane z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego z 7 na 8 lutego 2013 r.).

 

Poniżej zamieszczamy przydatne załączniki, które mogą być przydatne do sprawnego zrealizowania  działań sprawozdawczych.

5 lipca 2011
 

Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie za rok 2010.

Do wszystkich Wydziałów Polityki Społecznej zostało wysłane 4 lipca 2011 r.,pismo przewodnie dotyczące Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie za rok 2010, wraz z załącznikami.
Prosimy aby gminy, powiaty i wojewodowie przesłali nam wypełnione na właściwych formularzach Sprawozdania z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie do końca października 2011 roku.

Poniżej przedstawiamy potrzebne do przeprowadzenia sprawozdania oraz do zaktualizowania bazy placówek dla osób bezdomnych załączniki w wersji elektronicznej:

31 marca 2011 roku
 
Wyjaśnienie dotyczące Sprawozdania z realizowanych działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie
 
Szanowni Państwo, ponieważ niektóre Wydziały Polityki Społecznej zgłaszały zapytania związane z prowadzonymi obecnie konsultacjami dotyczącymi między innymi sprawozdawczości z realizowanych działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie za rok 2010 , a w szczególności:
 
–    Czy formularz sprawozdania z realizowanych działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie przedstawiony jako załącznik w piśmie z dnia 26 stycznia 2011 r. (znak: DPS-IV-074-418-IR/11) jest już wersją ostateczną sprawozdania?
 
–    Czy ze względu na zbliżający się końcowy termin (do 30 kwietnia 2011 roku) składania Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania z realizowanych działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwie, Wydziały Polityki Społecznej mają już zacząć przeprowadzać działania sprawozdawcze na formularzach sprawozdań przedstawionych w piśmie z dnia 26 stycznia 2011 r. ?
 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej wyjaśnia, że przedstawiony w w/w piśmie formularz sprawozdania nie był wersją ostateczną sprawozdania a jedynie propozycją sprawozdania i zgodnie z tym co wyjaśniano w piśmie, w trakcie dalszych konsultacji mógł ulec przeobrażeniom, podobnie jak i zaproponowana w propozycji sprawozdania - końcowa data przedstawienia sprawozdań Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej mogła ze względu na prowadzone konsultacje ulec przesunięciu na późniejszy termin, umożliwiający realizację zadania.
 
W najbliższym czasie prześlemy do Państwa pismo z ostateczną wersją sprawozdania. W piśmie zostanie również określony późniejszy termin składania sprawozdań. Elektroniczne wersje ostatecznych formularzy sprawozdań zostaną zamieszczone w tej zakładce, powyżej.
Do tego czasu prosimy nie rozpoczynać działań związanych ze sprawozdawczością dotyczącą bezdomności.
 
 
 (22. 01.2008)
Wykaz placówek zapewniających wsparcie osobom bezdomnym
 
W najbliższym czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pragnie zamieścić w zakładce „BEZDOMNOŚĆ” bazę danych (z podziałem na województwa) dotyczącą noclegowni, schronisk oraz ośrodków wsparcia doraźnego (jadłodajni, pralni łaźni itp.), gdzie osoba zainteresowana będzie mogła bez problemu znaleźć informację na temat placówek które udzielają pomocy osobom bezdomnym.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do Wydziałów Polityki Społecznej o wsparcie naszych działań:
 • Poniżej zamieszczamy 2 tabele w wersji elektronicznej.  Prosimy aby każdy Wydział Polityki Społecznej wypełnił, a następnie jak najszybciej odesłał je na adres:   (tel.: 022  661-12-56)(Prosimy o nadsyłanie właśnie tych załączonych poniżej tabel. Chodzi nam o ujednolicony wygląd tabel z poszczególnych województw).
 • Prosimy także o zamieszczenie podobnych baz danych obejmujących informacje z danego województwa na Państwa stronie internetowej w łatwo dostępnej zakładce.
 
TABELA 1. Schroniska i noclegownie
(pobierz plik w .exc )
 
TABELA 2. Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych
(pobierz plik w .exc )
 
 
 
*   *   *
 
 
(2007.12.20)
Wiadomość dla dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich oraz dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 
Departament Pomocy i Integracji Społecznej dysponując wykazem infolinii działających w niektórych województwach, uruchomionych dla potrzeb osób bezdomnych w czasie tegorocznej zimy zwraca się z prośbą o:
 1. Umieszczenie go na stronach internetowych urzędów wojewódzkich, oraz urzędów marszałkowskich.
 2. Przekazanie wykazu obecnie uruchomionych infolinii do powiatów i gmin (powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej).
 3. Uzupełnienie tego wykazu w przypadku uruchomienia infolinii w województwach, które nie występują obecnie. W tym przypadku prosimy również o zawiadomienie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej o nowym numerze, pod nr. tel.: (022) 661 12 56 Pani Iwona Rogozińska.
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: