submenu
content

22 lipca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

 

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

Na realizację projektów w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 715 090 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 12 sierpnia 2016 r.

Pliki do pobrania

08 sierpnia 2016 r.
 
INFORMACJA O ZMIANIE W OGŁOSZENIU
DOTYCZĄCYM
DODATKOWEGO OTWARTEGO KONKURSU OFERT
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
.
Na podstawie rozdz. VI pkt. 1 „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016 decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększeniu uległa kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach ww. Programu do łącznej wysokości 804 110,00 zł.

6 września 2016 r.

 

WYNIKI DODATKOWEGO KONKURSU OFERT

 w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”

Edycja 2016.

 

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 5 września 2016 r.zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016.

 

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

 

 • Kwota programowa dotacji na realizację dodatkowego konkursu ofert w 2016 r.- 804 110 zł.
   
 •  W ramach konkursu do departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS zostało złożonych 126 ofert, w których podmioty uprawnione wnioskowały ogółem o kwotę: 10 913 899, 44 złotych.
   
 • Zgodnie z zasadami konkursowymi, Komisja Konkursowa MRPiPS dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według następujących grup merytorycznych:

-         bardzo dobre: 16-19 pkt (Grupa A),

-         przeciętne:  11-15 pkt (Grupa B),

-         słabe:  6-10pkt (Grupa C),

-         nie spełniające celów programu na 2016 rok: 0-5 pkt (Grupa D).
 

 • W wyniku oceny dokonanej przez Komisję Konkursową MRPiPS podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco:

o    Grupa A- 44 oferty, w tym:

- 19 pkt- 15 ofert

- 18 pkt- 5 ofert

- 17 pkt- 11 ofert    

- 16 pkt- 13 ofert

o    Grupa B- 22 oferty, w tym:

- 15 pkt- 11 ofert

- 14 pkt- 6 ofert

- 13 pkt- 4 oferty

- 12 pkt- 1 oferta

- 11 pkt- 0 ofert

o  Grupa C- 0 ofert

o  Grupa D- 60 ofert (nie spełniły one wymogów formalnych)
 

 • Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania 15 ofert konkursowych.
   

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2016, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach dodatkowego konkursu.

 

Wszystkie dofinansowane organizacje powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa):

–        oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,

–        oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),

–        2 egzemplarze wypełnionej umowy

–        2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu

 

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany do organizacji, które otrzymają dotacje, drogą elektroniczną. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: