content

§ 27

1. Departament Rynku Pracy odpowiada za realizację rozwiązań w obszarze rynku pracy, promocji zatrudnienia i rozwoju instytucji rynku pracy oraz inicjuje i wspiera działalność publicznych służb zatrudnienia.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
1) opracowywanie rozwiązań w zakresie rynku pracy spójnych z Europejską Strategią Zatrudnienia, aktów normatywnych dotyczących problematyki zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz negatywnych skutków bezrobocia;
2) realizacja zadań w zakresie rynku pracy na polecenie Ministra, w tym koordynowanie opracowania projektów dokumentów programowych na rzecz zatrudnienia – w tym Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, doskonalenie instrumentów wspierających zatrudnienie, opracowywanie i prowadzenie spraw związanych z kontrolą legalności zatrudnienia;
3) wykonywanie czynności związanych z zadaniami koordynacji publicznych służb zatrudnienia;
4) współpraca z publicznymi służbami zatrudnienia w zakresie realizacji krajowych elementów polityki rynku pracy, rozwijania instrumentów prozatrudnieniowych i szkolenia kadry;
5) określanie i upowszechnianie standardów realizacji usług rynku pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia;
6) tworzenie narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń bezrobotnych, aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz usług EURES;
7) realizacja zadań w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez określanie celów, kierunków i rozwiązań systemowych oraz opracowywanie i upowszechnianie informacji;
8) udział w programach międzynarodowych z obszaru działania departamentu, w tym w programie Leonardo da Vinci;
9) opracowywanie analiz służących ocenie sytuacji i obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy;
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewody w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń z tytułu bezrobocia oraz wydawania licencji określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
11) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz z organizacjami międzynarodowymi w zakresie problematyki zatrudnienia, poradnictwa zawodowego, edukacji ustawicznej;
12) realizacja zadań w zakresie edukacji ustawicznej, w tym współpraca z ministrem właściwym ds. oświaty i wychowania w określaniu celów i kierunków rozwoju kształcenia przez całe życie oraz projektowanie rozwiązań systemowych wspierających szkolenie osób bezrobotnych i pracujących;
13) realizacja zadań w zakresie statystyki i informacji o rynku pracy;
14) realizacja zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w międzynarodowym pośrednictwie pracy oraz w sieci europejskich służb zatrudnienia EURES, w tym koordynowanie działań w województwach i powiatach;
15) prowadzenie działań na rzecz promowania samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych, a także współpraca z inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodkami wspierania przedsiębiorczości i funduszami rozwoju przedsiębiorczości oraz analiza efektywności rozwiązań podejmowanych w obszarze samozatrudnienia;
16) koordynowanie prac związanych ze współpracą z samorządami lokalnymi i regionalnymi przy realizacji projektów i inicjatyw podejmowanych w ramach promocji zatrudnienia i w celu przeciwdziałania skutkom bezrobocia;
17) planowanie i wykonywanie działań wynikających z programów strukturalnych oraz innych programów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów w ramach Działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy” we współpracy z Departamentem Wdrażania EFS;
18) współpraca z Departamentem Informatyki w sprawach:
a) utrzymania i rozwoju jednolitego systemu informatycznego w urzędach pracy,
b) utrzymania, aktualizacji i rozbudowy systemów informatycznych Ministerstwa oraz bazy danych DORADCA 2000, bazy danych o standardach i szkoleniach modułowych, rejestru instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów i specjalności,
c) komputerowej wersji testu do badania zainteresowań zawodowych – Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych,
d) prowadzenia stron internetowych stron internetowych EURES i Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego,
e) tworzenia i rozwoju innych narzędzi informatycznych opracowanych na potrzeby instytucji rynku pracy;
19) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra nad realizacją zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w Ochotniczych Hufcach Pracy;
20) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru bezrobotnych nie posiadających zameldowania oraz koordynowanie spraw związanych z innymi rejestrami, w tym rejestrem instytucji szkoleniowych oraz rejestrem agencji zatrudnienia;
21) prowadzenie rejestru zawartych umów na wykonanie projektów finansowanych z Funduszu Pracy i środków unijnych, nadzorowanych przez departament;
22) prowadzenie działań promocyjnych w zakresie rynku pracy, w tym promocji zatrudnienia, instytucji oraz usług rynku pracy;
23) prowadzenie spraw związanych z radami zatrudnienia, w tym obsługa prac Naczelnej Rady Zatrudnienia;
24) realizacja zadań związanych z uznawaniem kwalifikacji w zawodzie regulowanym „pośrednik pracy” i „doradca zawodowy”;
25) prowadzenie spraw związanych z redagowaniem i wydawaniem biuletynu „Służba Pracownicza”.

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-07-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: