submenu
content

 

Regulamin przyznawania honorowego patronatu
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
lub udziału Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w komitecie honorowym

 

1. Honorowy patronat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patronat) oraz udział Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Minister) w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi, podkreślającymi szczególny charakter przedsięwzięcia posiadającego bezpośredni związek z zakresem działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

2. Minister nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny. Minister nie obejmuje także patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania Honorowego Patronatu Pierwszej Damy.

3. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu ani zgodąna udział Ministra w komitecie honorowym.

4. Organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem kompetencji Ministra i działań MRPiPS.

5. Zasięg przedsięwzięcia powinien być co najmniej wojewódzki. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zasięg lokalny.

6. Minister obejmuje patronatem wydarzenia o charakterze jednostkowym oraz zamykające się w krótkiej przestrzeni czasowej. W przypadku wydarzeń o charakterze wieloskładnikowym (np. kampania, projekt) Organizator powinien wskazać jedno – wiodące, najbardziej prestiżowe wydarzenie/element, które zasługiwałoby na objęcie patronatem Ministra (np. konferencja inaugurująca lub podsumowująca).

7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, patronat lub uczestnictwo w komitecie honorowym przyznawane są każdorazowo na jedną edycję w ciągu roku.

8. Minister nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, tj. nastawionym na osiągnięcie zysku, lobbystycznym lub reklamowym. Ponadto każdy wniosek o objecie patronatem wydarzenia, które wiąże się z wniesieniem opłaty przez uczestnika, będzie rozpatrywany indywidualnie i może skutkować nieprzyjęciem patronatu przez Ministra.

9. Minister nie obejmuje patronatem honorowym wydawnictw i publikacji.

10. Przyjęcie patronatu lub udział w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału Ministra w przedsięwzięciu.

11. W celu uzyskania patronatu lub udziału Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejw komitecie honorowym, Organizator zobowiązany jest przesłać wniosek o patronat honorowylub udział w komitecie honorowym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (wniosek).

 

·         Wzór wniosku publikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa (patrz pliki do pobrania znajdujące się poniżej)    

 

·         Wniosek należy składać:

 

za pośrednictwem poczty na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Ministra

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sekretariat.bm@mrpips.gov.pl

 

dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 661 12 32

lub +48 22 661 13 78

 

12.  Organizator składa wniosek nie później niż 45 dni przed planowanym przedsięwzięciem.

13.  Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do MRPiPS.

14.  W uzasadnionych sytuacjach Minister może zdecydować o przyznaniu patronatu przedsięwzięciom, które nie spełniają kryterium określonego w p. 12.

15.  Wniosek o patronat lub udział w komitecie honorowym złożony przez Organizatora kierowany jest przez Biuro Ministra do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych MRPiPS w celu uzyskania opinii w sprawie zasadności objęcia przedsięwzięcia patronatem.

16.  Po zakończeniu procedowania wniosku Biuro Ministra przedstawia do akceptacji Ministra opinię,co do zasadności objęcia patronatem honorowym lub udziału Ministra w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia. Decyzja Ministra ma charakter uznaniowy.

17.  Decyzja o odmowie udzielenia patronatu jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie.

18.  O podjętej decyzji Organizator zostaje powiadomiony w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

19.  W przypadku przyznania patronatu lub zgody na udział w komitecie honorowym Organizator zobowiązany jest do umieszczenia we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia informacji o tym fakcie oraz znaku graficznego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wysłanego drogą elektroniczną na adres wskazanyprzez Organizatora we wniosku.

20.  Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące organizowanego przedsięwzięcia, na których umieszczony został znak graficzny, powinny zostać przesłane (w formie elektronicznej)do akceptacji pracownika Biura Ministra przed ich rozpowszechnieniem. Przesyłając materiały do akceptacji należy powołać sią na sygnaturę sprawy przekazaną wraz z informacją o przyjęciu patronatu. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkować cofnięciem przyznania patronatu.

21.  Informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem lub udziale w komitecie honorowym zamieszczana jest na portalu internetowym MRPiPS.

22.  W szczególnych przypadkach Minister może unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu. O fakcie odebrania patronatu Organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej (elektronicznie).

23.  Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w komitecie honorowym są ostateczne,a Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje odwołanie w tej sprawie.

24.  Odebranie patronatu lub rezygnacja z udziału w komitecie nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów, zaniechania dalszego zamieszczania informacji o przyznanym patronacie lub udziale w komitecie, a także informowania Biura Ministra o podjętych działaniach, o których mowa powyżej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: