submenu
content
 
1 Komunikat o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2015 r." 06-08-2015
2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert p.n. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2015 r. 18-06-2015
3 Zmiana wyników konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku 03-06-2015
4 Rozstrzygnięcie konkursu w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015” 29-05-2015
5 Ogłoszenie wyników konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 07-05-2015
6 Ogłoszenie wyników w otwartym konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015 27-04-2015
7 Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- edycja 2015 23-04-2015
8 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.” 27-02-2015
9 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Targi Aktywnych Form Pomocy” - edycja 2015 06-02-2015
10 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- edycja 2015 06-02-2015
11 Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2015 28-01-2015
12 Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015 20-01-2015
13 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” 07-01-2015

Komunikat o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2015 r."

 

„Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej - edycja 2015 r.”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  i zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania ofert na wsparcie finansowe projektu z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2015 r.

 

Termin składania ofert w ramach ww. Konkursu zostaje wydłużony do 31 sierpnia 2015 r.

Oferty, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Konwent” do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

 

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-08-06
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-10-27 09:34:07 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-10-27 09:32:35 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-08-06 14:45:09 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-08-06 14:44:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-08-06 14:43:57 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-08-06 14:43:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2015-08-06 09:34:07 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert p.n. „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  i zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania ofert na wsparcie finansowe projektu z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2015 r.

 

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Pliki do pobrania

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-06-18
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-18 10:21:00 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-06-18 10:19:18 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE konwent 2015.docx]
3 2015-06-18 10:19:18 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-06-18 10:18:12 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-06-18 10:21:00 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Zmiana wyników konkursu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku

 

W dniu 7 maja 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku.

 

Fundacja Wspólnota Nadziei zrezygnowała z otrzymanej dotacji w wysokości 100,0 tys. zł., w związku z powyższym kolejnym podmiotem na liście, który kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania jest Europejska Fundacja Inicjatyw Psychospołecznych Pro Salute ze Świdnicy.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-06-03
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-03 08:04:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-06-03 08:02:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-06-03 08:02:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-06-03 08:04:28 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Rozstrzygnięcie konkursu w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015”

Podmioty zakwalifikowane do tegorocznych dotacji w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 -2015, proszone są o złożenie oświadczenia o przyjęciu dotacji. W oświadczeniu prosimy o podanie kwoty dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania programowego wraz z jego tytułem oraz nazwą i adresem placówki wsparcia dziennego, na bazie której będzie ono realizowane. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni, licząc od daty zamieszczenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej tut. ministerstwa. Może być ono przekazane fax-em pod nr 22/661-12-76 lub pocztą elektroniczną na adres: oraz (oryginał) przesyłką pocztową.

 

Do zawarcia umowy należy złożyć uaktualniony, prawidłowy kosztorys dofinansowanego zadania, tj. zawierający kwalifikowane wydatki z otrzymanej dotacji i wkładu własnego przy zachowaniu właściwych proporcji oraz kwoty przyznanej dotacji, a także uaktualniony jego harmonogram. Dokumenty te w 2 egz. (oznaczone i podpisane przez uprawnione osoby), wymagane są w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba uaktualnienia w tym zakresie złożonej oferty w konkursie.

 

Umowę należy złożyć w 2 podpisanych egzemplarzach, zgodnie z załączonym wzorem. W umowie prosimy o uzupełnienie brakujących danych wraz z podaniem jej numeru z „Listy podmiotów zakwalifikowanych do dotacji w formie dofinansowania w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 – edycja 2015 rok”. Do umowy nie należy wpisywać daty jej zawarcia. Tę datę wpisze tut. ministerstwo. Wzór umowy jest obowiązujący. Nie można w nim dokonywać zmian.

 

Do umowy należy dołączyć 2 kserokopie oferty złożonej w konkursie – poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

W/wym dokumentację należy przesłać przy piśmie przewodnim na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

 ul. Nowogrodzka 1/3/5

 

00-513 Warszawa.

Pliki do pobrania

SPS_2015.pdf
Wzór umowy  (3.1 MB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Marzena Bartosiewicz z-ca dyr. Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2015-05-29
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-06-01 08:25:07 Wacław Konewko modyfikacja
2 2015-05-29 10:36:31 Wacław Konewko modyfikacja
3 2015-05-29 08:25:07 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
4 2015-05-29 10:30:51 Wacław Konewko dodanie pliku [SPS_2015.pdf]
5 2015-05-29 10:30:51 Wacław Konewko dodanie pliku [SPS_2015_podzial srodkow.pdf]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz zaakceptował ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2015 roku.

 

 • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie wnioskowanej, proszone są o pisemne oświadczenie przyjęcia kwoty dotacji.
 • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie innej niż wnioskowana, powinny wraz z oświadczeniem przyjęcia dotacji przysłać uaktualniony kosztorys projektu.

 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa.

 

Oświadczenia należy składać na adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Po zaakceptowaniu przez Państwa  kwoty dotacji, poprzez złożenie oświadczenia należy pobrać zamieszczony poniżej wzór umowy.  Uzupełnioną (poza datą i numerem) i podpisaną przez osoby upoważnione (jednostki samorządu terytorialnego : wójt, prezydent, burmistrz wraz z kontrasygnatą skarbnika, głównego księgowego budżetu; organizacje pozarządowe : osoby wskazane w KRS), umowę należy odesłać w przeciągu 7 dni (od dnia przesłania oświadczenia) w dwóch egzemplarzach na adres departamentu.

 

Do umowy należy dołączyć uaktualniony budżet oraz harmonogram.

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać, czy modyfikować

Pliki do pobrania

Wzor umowy 2015.pdf
Wzór umowy  (284.3 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-05-07
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-05-07 14:24:38 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-05-07 14:23:49 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-05-07 14:23:06 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-05-07 14:21:44 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Wzor umowy 2015.pdf]
5 2015-05-07 14:21:44 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Podzial srodkow.pdf]
6 2015-05-07 14:21:44 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2015-05-07 14:20:32 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2015-05-07 14:24:38 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015

 

Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 23 kwietnia 2015 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015.
Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

 

 • Kwota programowa dotacji w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” na 2015 r. – 5.000.000 zł
 • Zgodnie z zasadami konkursowymi Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według następujących  grup merytorycznych:

- bardzo dobre: 16-19 pkt (Grupa A),

- przeciętne:  11-15 pkt (Grupa B),

- słabe: 6-10 pkt (Grupa C),

- nie spełniające celów programu na 2015 rok: 0-5 pkt  (Grupa D).

 

Komisja konkursowa powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokonała natomiast ostatecznej oceny merytorycznej ofert zakwalifikowanych do grupy A, rozpoczynając od ofert ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej na maksymalną liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty programowej.

 

 • W ramach konkursu zostało złożonych 220 ofert konkursowych, w których organizacje wnioskowały ogółem o kwotę: 28.872.054,49 złotych , w tym:

11 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego (Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych  oraz w ich otoczeniu)
209 ofert dotyczących celów regionalnych (określonych przez poszczególne Wydziały Polityki Społecznej)

 

 • Ogółem ofert zakwalifikowanych przez Wydziały Polityki Społecznej do Grupy A– było 128, w tym:

10 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego
118 ofert dotyczących celów regionalnych
– które wnioskowały ogółem na kwotę 17.736.462,46 zł

 

 • W wyniku ostatecznej weryfikacji dokonanej przez Komisję Konkursową MPiPS podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco:

o Grupa A- 119 ofert, w tym:
- 19 pkt- 42 oferty
- 18 pkt- 46 ofert
- 17 pkt- 18 ofert
- 16 pkt- 14 ofert
o Grupa B- 18 ofert
o Grupa C- 1 oferta
o Grupa D- 81 ofert (nie spełniły one wymogów formalnych)

 

 • Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w 2015 roku 42 oferty konkursowe ocenione przez Komisję Konkursową na 19 pkt (Grupa A),

w tym:
6 ofert dotyczących celu ogólnokrajowego
36 ofert dotyczących celów regionalnych


Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymały dotacje w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2015, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.


Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS (ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

 

– oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji;
– 2 egzemplarze wypełnionej umowy;
– 2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu, (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację), na przesłanych wzorach;
– 1 dodatkowy egzemplarz oferty (identyczny z tym, który został przesłany do właściwego Wydziału Polityki Społecznej).

 

Wzór umowy oraz wzory tabel uaktualnionego kosztorysu zostaną w najbliższym czasie przesłane do organizacji drogą elektroniczną.

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-04-27
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-27 09:58:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-04-27 09:54:28 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-04-27 09:51:19 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [000_BEZDOMNOSC 2015_wszystkie MPiPS.pdf]
4 2015-04-27 09:51:19 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Lista podmiotow do dofinansowania podpisana przez ES.pdf]
5 2015-04-27 09:51:19 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-04-27 09:49:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2015-04-27 09:47:52 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2015-04-27 09:58:46 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- edycja 2015

 

W dniu 17 kwietnia 2015 r. Pani Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015 r.”.

 

 • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie wnioskowanej, proszone są o pisemne oświadczenie przyjęcia kwoty dotacji.
 • Podmioty, które otrzymały dotację w kwocie innej niż wnioskowana, powinny wraz z oświadczeniem przyjęcia dotacji przysłać uaktualniony kosztorys oraz haromonogram projektu.

 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji należy przysłać w ciągu 14 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa.

 

Oświadczenia można składać:

 

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-12-76

-        lub na adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Po zatwierdzeniu kwoty dotacji należy pobrać umowę, uzupełnić (poza datą i numerem), podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, a następnie odesłać w dwóch egzemplarzach na adres departamentu.

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

 

Pliki do pobrania

UMOWA NR.pdf
Wzór umowy  (264.6 KB)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-04-23
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-04-23 09:18:05 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [podzial srodkow finansowych.pdf]
2 2015-04-23 09:18:05 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [UMOWA NR.pdf]
3 2015-04-23 09:18:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-04-23 09:16:46 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-04-23 09:18:05 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”

p.n.

„Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.”

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)  ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

W bieżącym roku na realizację konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 1.400.000 złotych.

 

W 2014 r. kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 1.400.000 złotych, a wsparcie finansowe uzyskało 18 podmiotów.

 

I. OPIS RODZAJU ZADAŃ

 

Celem konkursu jest wybór ofert, w ramach, których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej
a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Projekty stanowiące przedmiot oferty konkursowej dotyczą dwóch zadań:

 

 • Zadanie nr 1 - rok 2015– polegające na przeprowadzeniu działań przygotowujących grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały skierowane w 2015 r. w ramach kontraktów socjalnych do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2016 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej. Działania przygotowujące obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego, ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową, a także zakupy materiałów niezbędnych do zorganizowania jednej z form zatrudnienia wspieranego, realizowanego w II etapie projektu.
 • Zadanie nr 2 – rok 2016– polegające na zorganizowaniu i wykonaniu jednej z form zatrudnienia wspieranego, lub udzieleniu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

 

II. ZAKRES MERYTORYCZNY OFERT:

 

Oferty konkursowe winny zawierać opis propozycji działań, jakie przewiduje się zrealizować w ramach wyżej wymienionych dwóch zadań, w tym:

 

 •  W ramach zadania nr 1:

1)      wybór grupy osób, z którymi zawarte zostaną w 2015 r. kontrakty socjalne lub indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (liczebność, charakterystyka dysfunkcji, kryteria doboru grupy itp.) i które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach;

2)      opracowanie schematu działań, które zostaną ujęte w kontrakcie socjalnym lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, czas jego trwania oraz planowany końcowy rezultat (schemat dla całej grupy uczestników), który zostanie uzupełniony indywidualnie dla każdego uczestnika;

3)      rodzaj tematyki cyklu edukacyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu; 

4)      propozycja rodzaju materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego, który zostanie zakupiony i wykorzystany na potrzeby projektu;

5)      propozycję zastosowania jednej z form zatrudnienia wspieranego lub działań w kierunku podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej;

6)      zawiązanie partnerstwa projektowego, z określeniem zakresu zadań, funkcji i czasu trwania.

 

 •  W ramach zadania nr 2:

1)      harmonogram przebiegu wybranych form zatrudnienia wspieranego;

2)      harmonogram działań zmierzających do zatrudnienia uczestników projektów na otwartym rynku pracy, bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu przepisów art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz  z późn. zm.), a także odpowiednio z zastosowaniem trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.).

2.      Projekt może być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100,0 tys. zł., przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu.

3.      Kwotę 20% udziału własnego stanowią środki finansowe podmiotu, w tym koszt organizacji prac społecznie użytecznych lub robót publicznych w 2016 roku.

 Na udział własny (20% kosztu projektu) nie mogą składać się:

·         środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników centrum integracji społecznej;

·         środki obliczone w oparciu o wkład osobowy pracy wolontariuszy.

 

4.      WYDATKI KWALIFIKOWANE

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2015 r., i mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

 

1)      dofinansowanie kosztów zajęć reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu, w tym: kosztów cyklu edukacyjno-szkoleniowego;

2)      dofinansowanie kosztów zakupu materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego do organizacji jednej z form zatrudnienia wspieranego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały);

3)      dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu (w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – koordynacja, obsługa księgowa, materiały biurowe) – przy warunku nie przekroczenia 10 % kwoty dotacji,

 

5.      WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE

Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 

1)      wydatków na zakup środków trwałych (wydatki powyżej 3,5 tys. złotych);

2)      pokrycia kosztów utrzymania biura (lub biur) Oferenta i jego partnerów, a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu;

3)      zakupu nieruchomości gruntowej, lokalowej lub budowlanej;

4)      kosztów zagranicznych wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej;

5)      spłat zaległych zobowiązań finansowych Oferenta ubiegającego się o dofinansowanie;

6)      kosztów obsługi rachunku bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów).

 

IV. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH:

 

1.      Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2.      Oferty, o których mowa w ust.1, wraz z załącznikami wymienionymi w rozdziale V, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.” do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie do dnia  20 marca 2015 r. (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego).

3.      Po złożeniu oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.

4.      Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.

5.      W ofercie, jako rodzaj zadania publicznego, należy umieścić określenie zawarte w przepisie art. 4 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

6.      W punkcie I.9 oferty, powinny znaleźć się dane osoby, która podpisała ofertę lub dane osoby, która posiada upoważnienie do reprezentowania oferenta (konieczne dołączenie kopii poświadczonego upoważnienia). W przypadku kiedy ofertę składa jednostka samorządu terytorialnego, wymagana jest również kontrasygnata skarbnika w odniesieniu do zaproponowanych kosztów realizacji projektu opisanego w ofercie.

7.      Jako tytuł zadania publicznego należy wpisać nazwę konkursu.

8.      Oferty niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

9.      Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej lub merytorycznej, a także nie przyznanie dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.

 

V. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 

1.            Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta).

2.            Załączniki:

 

1) kopia decyzji o nadaniu instytucji tworzącej statusu centrum integracji społecznej lub kopia decyzji o utworzeniu klubu integracji społecznej;

2) kopia zgłoszenia klubu integracji społecznej do Rejestru Wojewody;

3) kopia porozumienia o współpracy pomiędzy Oferentem a ośrodkiem pomocy społecznej i powiatowym urzędem pracy, w tym dotyczącej realizacji kontraktów socjalnych z uwzględnieniem okresu na lata 2015 – 2016;

4) opinia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o celowości zadania z punktu widzenia rozwiązywania regionalnych problemów społecznych;

5) w przypadku organizacji pozarządowych dodatkowymi załącznikami są załączniki wymienione na formularzu wzoru oferty, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

Prosimy o dołączenie tylko wyżej wymienionych załączników.

 

VI. TRYB I TERMIN WYBORU OFERT:

 

1.      Dokumentacja konkursowa zostanie zarejestrowana przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej i przygotowana do zaopiniowania przez Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert złożonych w konkursie, powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwaną dalej „Komisją konkursową”.

2.      Komisja konkursowa dokona oceny formalno-merytorycznej i przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej listę rankingową do ostatecznej akceptacji.

3.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

4.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej listy rankingowej, o której mowa w ust. 2. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT:

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia.

1. Kryteria oceny formalnej (0-1 pkt):

 

1)       kompletna oferta konkursowa musi zostać złożona na właściwym formularzu, w terminie oraz w miejscu składania;

2)       wszystkie załączniki związane z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową;

3)       zachowanie w ofercie proporcji wykorzystania dotacji na poszczególne pozycje kosztorysowe zawarte w części III ogłoszenia.

2. Kryteria merytoryczne:

 

1)      Kryterium wyboru grupy uczestników – liczebność grupy i dysfunkcje społeczne uczestników (0 - 3 pkt);

2)      Kryterium propozycji działań:

-         zawartość merytoryczna wzoru kontraktu socjalnego lub indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego zastosowanego dla grupy uczestników (0 - 3 pkt);

-         na ile sformułowane cele projektu wynikają z opisanego problemu: (0-3 pkt);

-         spójność merytoryczna cyklu edukacyjno-szkoleniowego z planowanym rodzajem działań w zakresie zatrudnienia wspieranego (0 – 3 pkt);

-        formy zatrudnienia wspieranego z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczestników projektu (0 – 3 pkt);

-        planowany wskaźnik zatrudnienia na otwartym rynku pracy – stosunek liczby osób, które podejmą zatrudnienie na otwartym rynku pracy do liczby osób uczestniczących w projekcie (0 – 4 pkt).

3)      Kryterium partnerów projektu – instytucje, podmioty oraz lokalni przedsiębiorcy współpracujący przy realizacji projektu (0 – 3 pkt);

4)      Kryterium prawidłowości zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji. (0-5);

 

Ocena oferty wg wyżej przedstawionych kryteriów oceny może maksymalnie wynieść 28 pkt.

Oferty, które uzyskają minimum 20 pkt i więcej zostaną umieszczone na liście rankingowej, o której mowa w części VI, pkt 2 ogłoszenia.

 

VIII. TERMIN I WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 

1.      Projekty mają być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2016 r.

2.      W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

3.      W przypadku przyznania dotacji przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Oferent zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy:

-         oświadczenie o przyjęciu dotacji,

-         uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze specyfikacją zadań wymienionych we wniosku konkursowym).

4.      W razie niedopełnienia wymogu zawartego w punkcie 3 Oferent będzie skreślony z listy podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania dotacji.

5.      Oferent, który otrzyma dotację będzie zobowiązany zakończyć projekt:

-         finansowo w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., i następnie w terminie 30 dni przedstawić szczegółowe sprawozdanie finansowe według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

-         merytoryczniew terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. i następnie w terminie 30 dni przedstawić szczegółowe sprawozdanie merytoryczne według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

6.      Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkich informacji dotyczących przebiegu zadania, na realizację którego dotacja została przyznana oraz do złożenia do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania z wykonania zadania publicznego, którego ramowy wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawiewzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

7.      Oceny złożonych sprawozdań dokonuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

8.      Jeżeli wystąpi konieczność uzupełnienia danych zawartych w sprawozdaniu, oferent jest zobowiązany dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Niedotrzymanie ww. terminu skutkuje wydaniem decyzji o zwrocie części lub całości dotacji.

 

Sprawozdania należy przesyłać na adres:

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5,

00-513 Warszawa

z dopiskiem w postaci tytułu konkursu

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-02-27
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-03-04 13:42:20 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-02-27 10:09:21 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-02-27 10:05:05 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-02-27 09:59:47 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-02-27 09:56:48 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-02-27 09:56:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
7 2015-02-27 09:55:26 Małgorzata Podrażka modyfikacja
8 2015-02-27 09:54:53 Małgorzata Podrażka modyfikacja
9 2015-02-27 09:54:29 Małgorzata Podrażka modyfikacja
10 2015-02-27 09:43:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
11 2015-02-27 09:37:58 Małgorzata Podrażka modyfikacja
12 2015-02-27 09:34:31 Małgorzata Podrażka modyfikacja
13 2015-02-27 13:42:20 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Targi Aktywnych Form Pomocy” - edycja 2015

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  p.n. „Targi Aktywnych Form Pomocy- edycja 2015” i  zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu organizacji i przebiegu przedsięwzięcia o nazwie „Targi Aktywnych Form Pomocy- edycja 2015”.

 

 

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej dyrektor Krystyna Wyrwicka
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-02-06
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-06 12:37:04 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-02-06 12:35:40 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [ogloszenie Targi 2015.docx]
3 2015-02-06 12:35:40 Małgorzata Podrażka modyfikacja
4 2015-02-06 12:37:04 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”- edycja 2015

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  z późn. zm.) ogłasza  otwarty  konkurs  ofert  p.n. „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015” i  zaprasza samorządy gmin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej dyrektor Krystyna Wyrwicka
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-02-06
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-06 12:33:45 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-02-06 12:33:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-02-06 12:31:40 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE GMINY 2015.docx]
4 2015-02-06 12:31:39 Małgorzata Podrażka modyfikacja
5 2015-02-06 12:33:45 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Otwarty konkurs ofert w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Edycja 2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-01-28
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-02-05 14:21:30 Małgorzata Podrażka modyfikacja
2 2015-01-28 10:30:08 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Zalacznik 2 Cele regionalne 2015.pdf]
3 2015-01-28 10:30:08 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Zalacznik 1 Dane kontaktowe do dyrektorow regionalnych dworcow.xlsx]
4 2015-01-28 10:30:08 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2015.pdf]
5 2015-01-28 10:30:08 Małgorzata Podrażka modyfikacja
6 2015-01-28 14:21:30 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o konkursie ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej dyrektor Krystyna Wyrwicka
Informację wprowadził/a: Małgorzata Podrażka
Data wytworzenia: 2015-01-20
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-01-20 09:27:14 Małgorzata Podrażka dodanie pliku [Konkurs_swietlica_dzieci_praca_2015.pdf]
2 2015-01-20 09:27:14 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-01-20 09:27:14 Małgorzata Podrażka utworzenie dokumentu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Rejestr zmian:

Autor informacji: Departament Pomocy i Integracji Społecznej dyrektor Krystyna Wyrwicka
Informację wprowadził/a: Wacław Konewko
Data wytworzenia: 2015-01-07
Liczba wyświetleń:

(sprawdź historię zmian)
# Data Użytkownik Akcja
1 2015-01-07 14:55:15 Małgorzata Podrażka edycja pliku [ogloszenie 2015_2.pdf]
2 2015-01-07 14:55:15 Małgorzata Podrażka modyfikacja
3 2015-01-07 08:14:55 Wacław Konewko modyfikacja
4 2015-01-07 14:55:15 Wacław Konewko utworzenie dokumentu
5 2015-01-07 08:11:53 Wacław Konewko dodanie pliku [ogloszenie 2015.pdf]
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: