submenu
content
 
1 Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,Edycja 2017 12-06-2017
2 Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r. 29-05-2017
3 Wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r. 26-05-2017
4 Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r. 25-05-2017
5 Wyniki konkursu ofert Programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' - edycja 2017 r. 12-04-2017
6 Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2017 03-04-2017
7 Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r. 31-03-2017
8 Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r., 31-03-2017
9 Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r. 31-03-2017
10 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018 17-03-2017
11 Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017. 17-03-2017
12 Wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach". 27-02-2017
13 Ogłoszenie o zmianie terminów poszczególnych etapów konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach" 14-02-2017
14 Ogłoszenie o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w podprogramie 2017 i podprogramie 2018 30-01-2017
15 Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” 14-12-2016
16 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017 13-12-2016
17 Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach". 06-12-2016
18 Program ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' Edycja 2017 20-12-2016
19 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017 20-12-2016
20 04 stycznia 2017 r.   ZAPROSZENIE do udziału w pracach komisji konkursowych Nabór... 05-01-2017

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,Edycja 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następującego celu szczegółowego:

 

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

Na realizację projektów w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dodatkową kwotę w wysokości 1 269 306 zł.Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dnia 3 lipca 2017 r.

Pliki do pobrania

konkurs_bezdomnosc_2017.pdf
Ogłoszenie  (106 KB)

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

 

W dniu 24 maja 2017 r. Podsekretarza Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 maja 2017 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 15 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 9 ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 6ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się 5 fundacji oraz jedno stowarzyszenie.

 

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 17 do 20,5 pkt. (ocena maksymalna 22 pkt.).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie bez zbędnej zwłoki wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

-          oświadczenia o przyjęciu dotacji;

-          dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione – wg załączonego wzoru;

-          uaktualniony harmonogram/kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy.

 

Oświadczenie o przyjęciu dotacji można składać:

- elektronicznie na adres:

- na numer fax-u 22-661-12-76

- na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy  i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 – 515  Warszawa.

 

Uwaga: wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać lub modyfikować.

 

Wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.

 

W dniu 24 maja 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego uzupełniającego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22 maja 2017 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 6 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie ocenione zostały 2 oferty. Przedstawiona Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lista podmiotów, których oferty zostały poddane również ocenie merytorycznej zawierała 4 oferentów.

 

Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 4oferty podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne z wykorzystaniem udzielonej dotacji. Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie znalazły się dwie jednostki samorządu terytorialnego, jedno stowarzyszenie oraz jedna fundacja.

           

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 25 do 31 punktów (ocena maksymalna 34 punkty).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie Ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – umowa  w załączeniu;
 • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia o przyjęciu dotacji można składać:

 

 • drogą elektroniczną, na adres:
 • na numer faxu: (22) 661-12-76
 • na adres: Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

UWAGA: Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać lub modyfikować.

 

Wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

 

W dniu 24 maja 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki uzupełniającego otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 19 maja 2017 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 18 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 10 ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 8 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się trzy jednostki samorządu terytorialnego, cztery stowarzyszenia i jedna fundacja.

 

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 19,5 do 27 punktów (ocena maksymalna 28 pkt.).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy ręcznie wypełnionej umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS, a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru
 • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

 

Oświadczenia można składać:

 

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-12-76

-        lub na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

Wyniki konkursu ofert Programu ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' - edycja 2017 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2017

 

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 31 marca 2017 r. zaakceptowała ostateczną listę podmiotów, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017.

 

Poniżej przedstawiamy kilka informacji dotyczących niniejszego konkursu:

 • Kwota programowa dotacji w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” na 2017 r. – 5 000 000 zł
 • Zgodnie z zasadami konkursowymi WydziałyPolityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadziły ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych, klasyfikując oferty według punktacji od 0 do 19 punktów.
 • Po dokonaniu oceny Wydziały Polityki Społecznej, zgodnie z zasadami konkursowymi, zobowiązane były do przesłania do MRPiPS maksymalnie po 6 najwyżej ocenionych ofert. W wyznaczonym terminie przesłano łącznie 80 ofert konkursowych, w których podmioty wnioskowały łączniena kwotę 9 733 023,05 zł.
 • W ramach konkursu do Wydziałów Polityki Społecznej zostały złożone 163 oferty, w których podmioty uprawnione wnioskowały ogółem o kwotę 20 121 633,82 zł.Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonała ostatecznej oceny formalnej i merytorycznej 80 ofert.

 

W wyniku weryfikacji 80 ofert dokonanej przez Komisję Konkursowej MRPiPS, ostateczny podział na grupy kwalifikacyjne przedstawia się następująco: 

 - 19 pkt- 15 ofert

 - 18 pkt- 34 oferty

 - 17 pkt- 5 ofert           

 - 16 pkt- 6 ofert

 - 15 pkt- 3 oferty

 - 14 pkt- 1 oferta

 - 13 pkt- 1 oferta

 - 12 pkt- 1 oferta

 - 0 pkt- 14 ofert nie spełniło wymogów formalnych

 

Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania w 2017 roku 49 ofert konkursowych, w tym:

–        15 ofert ocenionych na 19 punktów

–        34 oferty ocenione na 18 punktów

Poniżej zamieszczamy tabelę z wykazem organizacji, które otrzymają dotacje w ramach „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Edycja 2017, oraz rejestr wszystkich organizacji, które złożyły swoje oferty w ramach konkursu.

 

Wszystkie organizacje dofinansowane w tegorocznej edycji konkursu powinny jak najszybciej przesłać do siedziby Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS 
(ul. Nowogrodzka 1/3/5  00-513 Warszawa):

 

–    oświadczenie, że organizacja akceptuje przyznaną kwotę dotacji,

–    oświadczenie, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to zadeklarowanego wkładu własnego pochodzącego z innych źródeł),

–     oświadczenie, że Oferent zapewni na realizację projektu środki finansowe z wkładu własnego określonego w ofercie,

–     2 egzemplarze wypełnionej umowy

–    2 egzemplarze uaktualnionego kosztorysu (jeśli nastąpiła zmiana wysokości przyznanej dotacji w stosunku do tej wnioskowanej przez organizację),

 

Wzór umowy zostanie w najbliższym czasie przesłany do organizacji, które otrzymają dotacje, drogą elektroniczną. 

Wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

W dniu 29 marca 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2017 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 marca 2017 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 35 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 22 oferty.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 13 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Wśród pozytywnie ocenionych znalazło się sześć jednostek samorządu terytorialnego, pięć stowarzyszeń i jedna organizacja kościelna. Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 19 do 27 punktów (ocena maksymalna 28 pkt.).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od ukazania się wyników na stronie ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

-          oświadczenia o przyjęciu dotacji;

-          dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione (w przypadku podmiotów reprezentujących sektor pozarządowy zgodnie z wpisem do KRS,
a w przypadku samorządu gmin również przez Skarbnika) – wg załączonego wzoru

-          uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Oświadczenia można składać:

-        drogą elektroniczną, na adres:

-        numer fax’u: (22) 661-12-76

-        lub na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać czy modyfikować.

 

KOMUNIKAT O KONKURSACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – NOWY WYMIAR 2020

 

31.03.17

 

W dniu 28 i 29 marca 2017 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.:

 

 1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017”;
 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy,
  ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017;
 3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
  i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017.

 

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930 ze zm.) ogłasza  uzupełniające otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Termin realizacji zadania publicznego określa się od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  

 

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

 

 

Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.,

W dniu 29 marca 2017 r. Podsekretarz Stanu, Pani Elżbieta Bojanowska zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2017 r.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 marca 2017 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej 14 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie ocenionych zostało 6 ofert. Przedstawiona Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lista podmiotów, których oferty zostały poddane również ocenie merytorycznej zawierała 8 oferentów.

 

Komisja Konkursowa zarekomendowała Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 8 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne z wykorzystaniem udzielonej dotacji. Wśród podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie znalazły się dwie jednostki samorządu terytorialnego i sześć stowarzyszeń.

 

Rekomendowane oferty zostały ocenione w granicach od 25,5 do 33,5 punktów (ocena maksymalna 34 punkty).

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie w terminie 7 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie Ministerstwa wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – umowa  w załączeniu;
 •  harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

Oświadczenia o przyjęciu dotacji można składać:

 • drogą elektroniczną, na adres:
 • na numer faxu: (22) 661-12-76
 • na adres: Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

UWAGA: Wzoru umowy nie należy w żaden sposób zmieniać lub modyfikować.

 

 

KOMUNIKAT O KONKURSACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – NOWY WYMIAR 2020

 

31.03.17

 

W dniu 28 i 29 marca 2017 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.:

 

 1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017”;
 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy,
  ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017;
 3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
  i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017.

 

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930 ze zm.) ogłasza  uzupełniające otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Termin realizacji zadania publicznego określa się od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  

 

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

 

 

 

Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

Podsekretarza Stanu Elżbieta Bojanowska 28 marca br., zaakceptowała wyniki otwartego konkursu ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r., rozpisanego  w Programie „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonała w dniu 20 marca 2017 r. oceny 28 ofert, które wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ocena ofert przebiegała dwuetapowo. Pierwszy etap stanowiła ocena ofert pod względem formalnym. Negatywnie na tym etapie zostało ocenionych 18 ofert.

 

Komisja zakwalifikowała do zarekomendowania Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 ofert podmiotów, które mogą realizować zadania publiczne korzystając z dotacji. Rekomendowane oferty, wg uśrednionych ocen uzyskały od 19,5 do 14 punktów (ocena maksymalna 22 pkt.).

 

Podmioty, które otrzymały dofinansowanie proszone są o złożenie bez zbędnej zwłoki wymaganej dokumentacji (zgodnie z częścią VIII ogłoszenia o konkursie) w celu zawarcia umowy, w tym:

 • oświadczenia o przyjęciu dotacji;
 • dwóch egzemplarzy umowy podpisanej przez osoby uprawnione – wg załączonego wzoru;
 • uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania w formie załączników do umowy w sytuacji potrzeby ich aktualizacji;
 • pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

 

 

KOMUNIKAT O KONKURSACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU – NOWY WYMIAR 2020

 

31.03.17

 

W dniu 28 i 29 marca 2017 r. zostały zatwierdzone przez Ministra, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w ramach Programu  „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.:

 

 1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017”;
 2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy,
  ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017;
 3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości
  i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017.

 

Z uwagi na niewykorzystane w pełni kwoty przeznaczone na realizację ww. konkursów, niezbędne jest ogłoszenie konkursów uzupełniających.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz. 930 ze zm.) ogłasza  uzupełniające otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, samorządy gmin jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 18 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Termin realizacji zadania publicznego określa się od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  

 

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r., poz.1300).

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym wybranych do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 i Podprogram 2018

 

Do dystrybucji żywności, przeznaczonej dla najbardziej potrzebujących, na terenie całej Polski wybrano: Federację Polskich Banków Żywności (która uzyskała w konkursie 22,5 pkt.), Caritas Polska (21,5 pkt), Polski Komitet Pomocy Społecznej (20,5 pkt.) oraz Polski Czerwony Krzyż (18,5 pkt).

Pliki do pobrania

Lista organizacji.pdf
Lista organizacji  (222.6 KB)

Ogłoszenie o zmianie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017.

 

Zgodnie z treścią Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2017, w przypadku nie wyczerpania kwoty programowej komisja konkursowa zwraca się do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych ofert (Dział V „Tryb i terminy wyboru ofert”, pkt 6).

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2017 r. po dokonaniu oceny formalnej oraz merytorycznej nadesłanych ofert informuje, iż kwota programowa w wysokości 3 000 000,00 zł  przeznaczona na realizację konkursu, nie została wyczerpana.

 

Zatem, korzystając z wyżej przytoczonego zapisu, zwrócono się do Wydziałów Polityki Społecznych Urzędów Wojewódzkich o nadesłanie trzech kolejnych najlepiej ocenionych wniosków.

Wobec zaistniałej sytuacji zmianie ulega również termin rozstrzygnięcia konkursu, który oznacza się na dzień 11 kwietnia 2017 r.

Wyniki I etapu ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach".

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o wynikach I etapu konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. „Rodzina w moich oczach”.

 

Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu prosimy nadsyłać do dnia 15 marca 2017 r.
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

 

 

Ogłoszenie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach".

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zmianie terminów poszczególnych etapów konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia pn. "Rodzina w moich oczach"

 

W związku z dużą liczbą prac zgłoszonych do konkursu plastycznego „Rodzina w moich oczach”, na podstawie § 15 Regulaminu konkursu plastycznego dla domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, zmianie ulegają terminy poszczególnych jego etapów.  

 

Termin ogłoszenia listy prac zakwalifikowanych do konkursu:

 

24 lutego 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

 

Termin i miejsce przesyłania prac zakwalifikowanych do konkursu:

15 marca 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu:

27 marca 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

 

Termin wręczenia nagród oraz termin wystawy pokonkursowej:

7 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w podprogramie 2017 i podprogramie 2018

 

 

Zmiana regulaminu konkursu,  w tym wzoru oferty 

 

1.         W części Forma i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu dodaje się zapis:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w całości bądź w części, w szczególności w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej.

 

2.         We wzorze oferty, w części IV pkt 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Sieć powinna być wykazana z uwzględnieniem  liczby OPR i OPL w podziale na województwa oraz gmin/OPS-ów planowanych do objęcia wsparciem w ramach Podprogramu 2017

i Podprogramu 2018 (w odniesieniu do każdej z gmin).

 

Uzasadnienie zmian

 

Celem uniknięcia wątpliwości w zakresie dopuszczalności anulowania konkursu w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w przepisach prawa mających wpływ na warunki przeprowadzenia konkursu lub zdarzeń o charakterze siły wyższej, Instytucja Zarządzająca wprowadza do regulaminu konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 zapis dotyczący możliwości anulowania konkursu bądź jednego z Podprogramów.

Usuwa się również omyłkę pisarską w przypadku zmiany we wzorze oferty".

 

 

 

30 stycznia 2017 r.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących
 
Nazwa i adres instytucji ogłaszającej konkurs:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018.
Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217).
Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej,
a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.
Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedoboru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.
Wyłonione w naborze podmioty będą mogły wziąć udział w działaniach PO PŻ w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 pod warunkiem posiadania prawnych i faktycznych możliwości realizacji zadań objętych PO PŻ oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Agencją Rynku Rolnego.

TERMIN, MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA OFERT:


1)    Rozpoczęcie naboru ofert:  2 marca 2017 r.
2)    Termin składania ofert: 9 marca 2017 r.
3)     Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana
za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Wybór organizacji partnerskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020). Decyduje data wpływu do MRPiPS.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu –  regulamin opublikowano na stronie internetowej www.mrpips.gov.pl oraz na stronie BIP MRPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy.
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.mrpips.gov.pl oraz na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy

Informacja o środkach odwoławczych
Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania

Ogloszenie_ost.pdf
Ogłoszenie  (400.1 KB)
Regulamin_podpisany.pdf
Regulamin  (3.7 MB)
zmiana regulaminu.pdf
Zmiana regulaminu  (470.3 KB)
Wzor Oferty_2.docx
Wzór oferty  (277.2 KB)

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”

 

 

W dniu 12 grudnia 2016 r., Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej, zaakceptowała ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w ramach „Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”, tj.:

 

1.      „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”

2.       „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1017”.

3.       „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”.

 

W związku z powyższym Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) ogłasza  otwarte  konkursy  ofertw ramach Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”  i  zapraszapodmioty uprawnione do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach poszczególnych konkursów ofert z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

  

Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomnościi zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

 

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych, tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

 

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

 

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 27 stycznia 2017 r.

 

Pliki do pobrania

OGLOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT.pdf
Ogłoszenie  (4.3 MB)

Program ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi'' Edycja 2017

 

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Bojanowska 19 grudnia 2016 r. zatwierdziła nowy resortowy program pod nazwą  ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi''.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, edycja 2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.
 
W 2017 roku na realizację Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę  3 000 000 zł. 
Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 16 stycznia 2017 r.
 
Wzór oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Pliki do pobrania

Oparcie_spoleczne_Oswiadczenie.docx
Oświadczenie  (17.3 KB)

04 stycznia 2017 r.

 

ZAPROSZENIE

do udziału w pracach komisji konkursowych

Nabór uzupełniający

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowych ds. opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach, które będą przeprowadzane w ramach następujących programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

1.    Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”,

2.    „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,

3.    Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych należy przesyłać w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r. na adres Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS  ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa - z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowych - nabór uzupełniający”

 

Wzór formularza zgłoszeniowego określa załącznik do zaproszenia.

 

Kandydaci na członków komisji konkursowych winni spełnić następujące wymagania:

 • reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa odpowiada obszarowi danego programu,
 • korzystać z pełni praw publicznych oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polski;
 • posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w obszarze pomocy społecznej;
 • przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:

 • ocena i opiniowanie ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 • proponowanie rozdziału środków budżetowych, przewidzianych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi oferentami.

UWAGA: Kandydat może zadeklarować chęć udziału w pracach komisji konkursowej związanej z realizacją więcej niż jednego spośród ww. programów. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej w danym roku nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w wybranym konkursie.

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej przedłoży listę kandydatów do zatwierdzenia Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej MRPiPS.

 

Powołanie składu komisji konkursowej w ramach konkretnego Programu w danym roku będzie się odbywało poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej w skład komisji konkursowej.

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: