Program START

content

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość roli i odpowiedzialności społecznej w zapewnieniu dobrego startu na rynku pracy osobom rozpoczynającym swoją drogę zawodową, opracowało i wdrożyło systemowy Program START, kompleksowo obejmujący w Ministerstwie organizację praktyk, staży i wolontariatu. Program ma charakter powszechny, skierowany jest m.in. do studentów i absolwentów uczelni wyższych w kraju i za granicą.  

 

Cele Programu

 

Cel strategiczny:

  • celem strategicznym Programu jest stworzenie warunków i ułatwienie zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego osobom wiążącym swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną.

 

Cele operacyjne:

  • Promowanie dobrych kierunków studiów.
  • Pomoc w podtrzymaniu relacji z krajem ojczystym Polakom studiującym za granicą oraz zachęcanie i motywowanie ich do powrotu.
  • Wspieranie aktywizacji zawodowej osób młodych pozostających bez pracy.
  • Promocja aktywizacji zawodowej i udział w wyrównywaniu szans dla osób 50+.
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu osób niepełnosprawnych.
  • Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej kobietom po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

 

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

dla kandydatów ubiegających się o organizację stażu, praktyki studenckiej lub wolontariatu

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Adres siedziby administratora: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej .

3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych począwszy od dnia 25 maja 2018 r. można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji stażu, praktyki studenckiej lub wolonatriatu w MRPiPS i na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w złożonej aplikacji albo na podstawie umowy dotyczącej realizacji stażu, praktyki studenckiej lub wolontariatu.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane od złożenia aplikacji na staż, praktykę studencką lub wolontariat, w okresie obowiązywania umowy o organizację stażu, praktyki studenckiej lub wolontariatu, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu organizacji stażu, praktyki studenckiej lub wolontariatu.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu jeżeli obowiązek ich dalszego przetwarzania nie wynika z przepisów prawa lub wykonania umów. Prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim dane zostały przekazane na podstawie Pani/Pana zgody i obowiązek ich dalszego przetwarzania nie wynika z przepisów prawa.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: