submenu
content

To był dobry rok dla pracy

14-02-2018

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dziś bardzo dobra, co powoduje, że dystans Polski do średniej w UE w zakresie głównych wskaźników opisujących sytuację na rynkuz roku na rok jest coraz mniejszy.Systematycznie rośnie zatrudnienie i spada bezrobocie.

 

Liczba pracujących w III kw. 2017 r. wyniosła 16,5 mln czyli była o 244 tys. wyższa niż rok wcześniej i o 276 tys. wyższa niż dwa lata wstecz. Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 2017 r. 6 064,8 tys. i  było wyższe o 4,6% w porównaniu do grudnia 2016 roku.

 

Stopa bezrobocia w Polsce od kilku już lat pozostaje niższa od średniej w UE (28). Trzeba pamiętać, że w latach 2004-2006 byliśmy krajem o najwyższym wskaźniku bezrobocia w UE, dziś jesteśmy jednym z krajów o najniższej jego wartości. Według danych publikowanych przez EUROSTAT za listopad 2017 r. stopa bezrobocia w Polsce (dla osób w wieku 15-74 lata) wyniosła 4,5% wobec 7,3% w UE (28).

 

Korzystne zmiany na rynku pracy obrazują również dane dotyczące rejestrowanego bezrobocia. Rok 2017 jest czwartym z kolei, w którym poziom bezrobocia rejestrowanego zmniejsza się.

 

Coraz mniej bezrobotnych

 

W końcu 2017 r. liczba bezrobotnych wyniosła 1 081,7 tys. i w okresie roku spadła o 253,4 tys. osób, tj. o 19%. W 2016 roku liczba bezrobotnych spadła o 228,2  tys. osób, tj. o 14,6%. Oznacza to, że tempo spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku było silniejsze.

Wskaźnik bezrobocia w końcu 2017 roku osiągnął poziom 6,6%, czyli był o 1,6 pkt. proc. niższy niż w końcu 2016 roku. Od 1991 roku jest to najniższy poziom tego wskaźnika odnotowany w końcu roku.

 

Grudniowa stopa bezrobocia (6,6%) była o 1,4 punktu procentowego niższa od tej przyjętejw założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2017 (8,0%).W założeniach do ustawy budżetowej na 2018 r. zaprognozowano wskaźnik bezrobocia w końcu 2018 roku na poziomie 6,4%.

 

Jedną z przyczyn spadku liczby bezrobotnych w 2017 roku w porównaniu do roku ubiegłego było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w dynamice wzrostu PKB, która była silniejsza niż w 2016 roku. Z danych GUS wynika, że w 2017 roku PKB (niewyrównany sezonowo) wzrósł w porównaniu do analogicznego kwartału 2016 roku odpowiednio:

- w I kwartale 2017 r. o 4,1%;

-  w II kwartale 2017 r. o 4,0%;

- w III kwartale 2017 r. o 4,9%;

- w IV kwartale 2017 r. o 5,1%.

 

Utrzymujący się wzrost gospodarczy wpłynął na wzrost liczby ofert pracy w skali roku.


W całym 2017 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 1 695,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 200,3 tys. (o 13,4%) więcej niż w 2016 roku (1 494,9 tys.)i o ok. 2-krotnie więcej niż w poszczególnych latach 2011-2013.

 

Aktywizacja osób bezrobotnych

 

Urzędy pracy podejmowały intensywne działania aktywizujące zarejestrowanych bezrobotnych. W 2017 r. aktywnymi formami objęto 485 tys. bezrobotnych (rok wcześniej 511 tys. bezrobotnych)  i stanowili oni 22,4% odpływu z bezrobocia w tym okresie (rok wcześniej 21,3%). Wprawdzie liczba aktywizowanych bezrobotnych zmniejszyła się wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy, ale wciąż pozostaje wysoka i systematycznie wzrasta odsetek aktywizowanych wśród wyłączanych z ewidencji.

 

Korzystna sytuacja na rynku pracy wpływa także na sytuację osób młodych. To m.in. efekt kierowanego wsparcia do tej grupy – osoby do 30 r. ż. (282,4 tys.) stanowiły w 2017 r. średnio 26,6% bezrobotnych, a ich udział wśród aktywizowanych wynosił 51,3%. Stopa bezrobocia młodych w wieku 15-24 lata dynamicznie spada, choć nadal pozostaje wysoka, w końcu listopada 2017 wyniosła 14% (ale w 2004 r. przekraczała 40%).

 

Poprawia się również sytuacja osób powyżej 50 roku życia, rośnie ich aktywność zawodowa i zatrudnienie oraz spada bezrobocie. W końcu 2017 r. liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w urzędach pracywyniosła 298,6 tys. osób i była o 20,8% niższa niż rok wcześniej (spadek o 78,4 tys. osób). W 2017 r. zmniejszył się również udział osób w wieku 50+ w ogóle bezrobotnych (z 28,2% na koniec 2016 r. do 27,6% na koniec 2017 r. W 2017 r. aktywne formy rozpoczęło 71,9 tys. osób w wieku 50+, tj. 14,8% ogółu bezrobotnych objętych aktywnymi formami w tym okresie. Świadczy to o stosunkowo niskiej aktywizacji osób starszych, bo ich udział wśród bezrobotnych jest znacząco wyższy.

 

Struktura osób bezrobotnych

 

W końcu 2017 roku w porównaniu do stanu sprzed roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich grupach wiekowych, najsilniej wśród bezrobotnych w wieku  60 lat i więcej (o 29,1% tj. o  27,3 tys. osób do poziomu 66,4 tys.), co w dużej mierze wynika z przywrócenia wieku emerytalnego. Znaczny spadek (o 25%) odnotowano także wśród bezrobotnych w wieku do 24 lat (o 44,9 tys. do poziomu 134,3 tys. osób).

 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia zarejestrowanych bezrobotnych, najsłabszy spadek odnotowano wśród bezrobotnych z wykształceniem wyższym (o 15,8%, tj. o 28,1 tys. osób), a najsilniejszy wśród bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 20,8%, tj. o 73,8 tys. osób). Niemniej jednak w dalszym ciągu wykształcenie wyższe jest najlepszym gwarantem szybkiego znalezienia pracy, a stopa bezrobocia  wśród osób z tym wykształceniem zdecydowanie najniższa w porównaniu do pozostałych poziomów wykształcenia (2,6%[1] wobec 4,1% wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, 7,0% z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 5,9% z wykształceniem zasadniczym zawodowym, czy 11,5% wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej[1]BAEL, III kwartał 2017

To był dobry rok dla pracy To był dobry rok dla pracy
do góry Ostatnia modyfikacja: 20-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: