submenu
content

Senat o pracownikach sezonowych

15-07-2017

Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, którą Sejm przyjął 22 czerwca 2017 r. Ustawa  modyfikuje przepisy regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku. Poprawki o charakterze legislacyjnym zaproponowane przez senackie komisje udoskonaliły tę ustawę. Uchwała Senatu zostanie rozpatrzona przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

 

Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Ponadto, rozwiązania zawarte w ustawie służyć mają ograniczeniu nadużyć dot. wykonywania pracy cudzoziemców w tzw. procedurze oświadczeniowej (na podstawie oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy).

 

Jednocześnie przewidziano szereg ułatwień w zatrudnianiu pracowników z 6 państw spoza UE, w tym z Ukrainy. Ponadto, przewiduje się rozwiązania ułatwiające kontynuację współpracy z cudzoziemcem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy przyczynią się także do poprawy zarządzania migracjami zarobkowymi, poprzez usprawnienie komunikacji pomiędzy właściwymi urzędami i instytucjami.

 

Ustawa uwzględnia także sytuację cudzoziemców, którzy wjeżdżają na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego (na okres do 90 dni w ciągu 180 dni). W przypadku wjazdu w celu wykonywania pracy sezonowej, możliwe będzie wystąpienie już na terenie naszego kraju przez cudzoziemca z wnioskiem do wojewody o zezwolenie na pobyt czasowy w celu pracy sezonowej, co w powiązaniu z zezwoleniem na pracę sezonową umożliwi kontynuację pracy cudzoziemca do czasu wykorzystania 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym przewidzianych na prace sezonowe.

 

Termin wejścia w życie ustawy, z drobnymi wyjątkami, to 1 stycznia 2018 roku.

 

Do końca 2017 r. powierzanie pracy cudzoziemcom odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach. Ponadto do końca 2018 r, będzie obowiązywał tzw. okres przejściowy, czyli możliwość pracy cudzoziemca – nie dłużej niż do końca 2018 r. - na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP przed końcem 2017 roku.

 

Aktualnie trwają także konsultacje rozporządzeń wykonawczych do ustawy, które uzupełnią przepisy ustawy.

Senat o pracownikach sezonowych Senat o pracownikach...
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: