submenu
content

Zmiana przewodniczącego Rady Rynku Pracy

17-05-2017

Kolejne posiedzenie Rady Rynku Pracy odbyło się 17 maja 2017 roku. Uczestniczył w nim sekretarz stanu Stanisław Szwed.

 

Wiceminister Szwed podziękował Wiesławie Taranowskiej za dotychczasowe przewodniczenie Radzie Rynku Pracy w obecnej kadencji, z ramienia partnerów społecznych. Następnie, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady, spośród reprezentantów pracodawców dokonano wyboru Przewodniczącego Rady na drugą połowę kadencji. Został nim Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. Stanisława Stolorza, reprezentującego Forum Związków Zawodowych, wybrano na Wiceprzewodniczącego Rady.

 

Rada zapoznała się ze stanem realizacji programu Gwarancje dla Młodzieży w Polsce przez wszystkie podmioty realizujące program, tj. powiatowe urzędy pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz MRPiPS.

 

Przedstawiono również informację na temat sytuacji osób młodych na rynku pracy po trzech latach od uruchomienia programu. Poprawa jest znacząca, zarówno w porównaniu do średniej w tym zakresie w Unii Europejskiej, jak i w odniesieniu do zmiany poziomu rejestrowanego bezrobocia młodych. Przedstawiciel Ochotniczych Hufców Pracy uzupełniająco poinformował o działaniach jednostek OHP w zakresie wspierania młodzieży - w szczególności zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym - w wejściu na rynek pracy.

 

Przedmiotem dyskusji były także skala, wyzwania i planowane zmiany legislacyjne dotyczące zatrudnienia cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej w Polsce. Omówiono stan wdrażania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego i inne zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw.

 

Członkowie Rady Rynku Pracy zgodnie opowiedzieli się za rozwiązaniami promującymi legalne zatrudnienie cudzoziemców, a zwłaszcza zachęcającymi do zawierania umów o pracę i ułatwiającymi kontynuację zatrudnienia cudzoziemca w Polsce. Wskazano na potrzebę ograniczenia nadużyć handlu oświadczeniami i ograniczenia działalności nieuczciwych pośredników, bowiem ma to niekorzystny wpływ zarówno na sytuację cudzoziemców, jak i funkcjonowanie legalnie działających podmiotów. 

Rada Rynku Pracy Rada Rynku Pracy Rada Rynku Pracy Rada Rynku Pracy
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: