submenu
content

Senat przyjął pakiet zmian dla rodzin

15-07-2017
Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin przyjęta przez Senat. Izba wyższa parlamentu – podobnie jak Sejm – uchwaliła nowe przepisy. W praktyce oznacza to korzystne dla polskich rodzin zmiany, dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny. 
 
Celem uchwalonych przez parlament zmian, które teraz czekają już tylko na podpis Prezydenta, jest zachęcenie polskich rodzin do posiadania większej liczby dzieci, likwidacja barier w posiadaniu dzieci oraz wdrożenie znaczących ułatwień w ich wychowywaniu. 
 
Ustawa jest realizacją rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” przygotowanym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską i zatwierdzonym na początku kwietnia przez rząd.
 
Ułatwienia dla rodzin
 
Dzięki zmianom o wiele łatwiejsze stanie się ubieganie o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowe przepisy zakładają bowiem ujednolicenie terminów składania wniosków o wszystkie te świadczenia. W tym roku wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe czy PUE ZUS. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu. 
 
Kolejne zmiany dotyczą likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk, które ujawniły się 
w pierwszym roku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”. Zjawiska te polegały m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.
 
Nowe zadanie dla wojewodów
 
Dobrą wiadomością jest również przekazanie wojewodom spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które do tej pory – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – pozostawały w gestii marszałków województw. Urzędy marszałkowskie nie radziły sobie z realizacją tego zadania, w efekcie czego dochodziło do znacznych opóźnień w zakresie wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń. Dzięki przekazaniu wojewodom rozpatrywania spraw dotyczących unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia minister rodziny zyska znacznie większy wpływ na egzekwowanie efektywnej realizacji tego zadania. 
 
Więcej żłobków 
 
Rodziny zyskają również na tych zmianach, które stworzą warunki do powstania nowych żłobków oraz miejsc w istniejących już placówkach. Niedostatki w tym zakresie powodują, że wiele rodziców nie jest w stanie pogodzić życia rodzinnego z życiem zawodowym. Wystarczy wspomnieć, że w ponad 70% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki. Rząd wie, jak sprawić, by żłobki były bardziej dostępne przy jednoczesnym zmniejszeniu opłat za pobyt dzieci w placówkach. Realizując ten cel, przeznaczy aż 500 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych, czyli o 350 mln zł więcej niż obecnie. Uruchomione środki będą przekazywane na powstanie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a także pozwolą na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. W efekcie rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy. 
 
Dzięki powstaniu nowych żłobków zwiększy się również zatrudnienie w tych placówkach opieki. Ustawa wprowadza szereg ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu żłobków. Wydatnie wzrasta pewność inwestycyjna w tym zakresie przy zachowaniu wysokich standardów opieki nad dziećmi.
Co ważne, dzięki zmianom zwiększy się bezpieczeństwo dzieci w żłobkach. Więcej na ten temat – tutaj.
 
Karta Dużej Rodziny
 
Zmiany obejmą również Kartę Dużej Rodziny. Stanie się ona bardziej atrakcyjna. Będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Chodzi o wprowadzenie dokumentu Karty Dużej Rodziny w formie aplikacji na smartfonie. Dzięki tej aplikacji korzystanie z Karty będzie możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika. Plastikowa karta pozostanie w obiegu. Posiadacze Karty będą mogli korzystać z obu form alternatywnie. Ponadto nowelizacja przyznaje uprawnienia do Karty Dużej Rodziny również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci. 
 
Ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP. 
do góry Ostatnia modyfikacja: 25-06-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: