submenu
content

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna

09-06-2017

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” to program wspierający rozwój i dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu na działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Łącznie do rozdysponowania jest 15 mln zł.

 

Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

Program skierowany jest tylko do gmin.

 

Na co można otrzymać dotację?

 

  • Moduł 1- utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
  • Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);
  • Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

 

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularze ofert dostępne są pod linkiem. Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” do właściwego - ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki - urzędu wojewódzkiego.

 

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 - edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”, (zasady składania ofert opisane są w pkt. 8 Programu).

 

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie i być kompletnie wypełniony. Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.

 

Wszystkie informacje można znaleźć w treści Programu.

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „MALUCH plus” 2017 – edycja...
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: