submenu
content

Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013

19-09-2013

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 19 września 2013 r. „Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”.

 

Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez zrefinansowanie i dofinansowanie w 2013 r. działań związanych z:

1)      szkoleniami rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

2)      wynagrodzeniem powstających w 2013 r. rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinnych domów dziecka (możliwość refinansowania i dofinansowania wydatków powstałych w 2013 r.);

3)      przyznaniem pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, określonych w art. 192 pkt. 3, 4, 5, 5a, 7, 8, 9 (w pkt. 9 w odniesieniu tylko do: „wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzenia osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką
i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka”).

 

Na Program przeznacza się kwotę 7 799 045 zł.

 

Oferty należy składać w formie papierowej wyłącznie na formularzu oferty. Ofertę należy nadesłać listem poleconym do Właściwego Urzędu Wojewódzkiego, z dopiskiem na kopercie „Oferta na Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”, w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tj. do 3 października 2013 r.

 

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży kompletną ofertę w powyższym terminie osobiście w biurze w podawczym Urzędu Wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: