submenu
content

Piecza zastępcza - konkurs

30-03-2012

Ogłoszenie o otwartym  konkursie  ofert  na dofinansowanie   zadań własnych powiatu z zakresu rozwoju systemu pieczy zastępczej
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłasza - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „ zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs ofert pn. „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w zakresie Programu. Na konkurs przeznaczono kwotę 5.000.000 zł.

Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej MPiPS, tj. do 20 kwietnia 2012 r.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: