submenu
content

Konkurs „Asystent rodziny”

22-03-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłasza - w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”, zwanego dalej „Programem” - otwarty konkurs ofert pn. „Asystent rodziny 2012” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w zakresie Programu.


W ramach programu dofinansowaniu podlegać może nie więcej niż 70 % kwoty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (lub równoważnej czasowo umowy-zlecenia) łącznie z pochodnymi od wynagrodzenia obciążającymi koszty pracodawcy, nie więcej jednak niż 70 % kwoty 1 812 zł. W przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, limit wydatków będący podstawą obliczenia dotacji (1 812 zł w przeliczeniu na pełny etat asystenta rodziny) zmniejsza się proporcjonalnie do czasu pracy zatrudnionego.


Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs „Asystent rodziny 2012”, w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: