submenu
content

Aktywni seniorzy

14-06-2017

Polacy, podobnie jak mieszkańcy innych krajów europejskich, żyją coraz dłużej. Ważne, aby wraz z długością życia utrzymywała się także jego jakość. Służą temu programy i działania realizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest systematyczne podnoszenie jakości życia seniorów, tak by mieli zapewnione bezpieczeństwo i jak najdłużej pozostawali samodzielni i aktywni.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej monitoruje sytuację osób starszych w Polsce. W roku 2016 przygotowana została „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015”. Było to pierwsze w historii, tak kompleksowe, rządowe opracowanie, w tworzenie którego zaangażowane były wszystkie podmioty administracji centralnej. Dokument pozwala skutecznie przygotowywać kolejne elementy polityki społecznej wobec osób starszych. W pracach tych pomaga powołana przy Ministerstwie Rodziny Rada ds. Polityki Senioralnej.  W skład Rady wchodzi 30 osób: przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych, podmiotów publicznych oraz środowiska akademickiego. Wspólnie przygotowywany jest dokument „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo.” wyznaczający kierunki polityki senioralnej w Polsce do roku 2030.

 

Miejsca spotkań dla seniorów

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje także szereg programów, które wspierają liczne podmioty w społecznej aktywizacji osób starszych.

 

Służy temu m.in. Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i polega na rozbudowie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. W ramach Programu można ubiegać się w trybie otwartego konkursu ofert o środki finansowe przeznaczone na:

 

  • utworzenie lub wyposażenie placówki - w wysokości 300 tys. zł dla Dziennego Domu „Senior +” oraz 150 tys. zł dla Klubu „Senior +”,
  • zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek - do 300 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior +” oraz do 200 zł w Klubie „Senior +”.

 

W 2017 roku na realizację Programu „Senior+” przeznaczono 30 mln zł. W ramach tego budżetu w całej Polsce otworzonych zostanie 35 Dziennych Domów „Senior +” na łączną kwotę 9 mln zł oraz 96 Klubów „Senior +” na łączną kwotę 11 mln zł. Oznacza to dodatkowe 3,3 tys. miejsc pobytu dla osób starszych. W ramach Programu dofinansowane zostały takżejuż istniejących placówki - 124 oferty na łączną kwotę ok. 8,5 mln zł, zapewniających łącznie 3,4 tys. miejsc pobytu. W sumie na koniec 2017 roku  będzie działało w Polsce ok. 260 placówek „Senior +”, zapewniających 6,8 tys. miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.

 

Edukacja, aktywizacja, partycypacja

Kolejnym programem poprawiającym jakość i poziom życia osób starszych oraz wspierającym ich aktywizację społeczną jest Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Program ASOS).

 

W ramach rocznego budżetu w wysokości 40 mln zł (do 2020 roku) organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie od 20 do 200 tys. zł. W tegorocznej edycji Programu ASOS złożono aż 1647 ofert, spośród których 378 organizacji pozarządowych otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 38 mln zł. Pozwoli to ponad 179 tys. osób starszym wziąć udział w licznych projektach.

 

Działania na rzecz osób starszych wspierane są także z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Działania realizowane ze środków FIO mają zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Mają także umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. W tym roku na ten cel przeznaczono 60 mln zł.

 

Dbajmy o bezpieczeństwo

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje od grudnia 2016 r kampanię informacyjną „Bezpieczny i Aktywny Senior”, której celem jest podwyższenie świadomości społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Do kampanii włączyła się Telewizja Polska oraz Poczta Polska.

 

Godna emerytura

Od marca br. minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wzrosły o ponad 100 zł, do wysokości 1000 zł. Wszystkie świadczenia zostały też zwaloryzowane. Minimalna gwarantowana podwyżka wyniosła 10 zł.

 

Od 1 października przywrócony zostanie wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Kancelarią Prezydenta RP oraz NSZZ Solidarność przeprowadziło kampanię informacyjną „Godny wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.” Podczas spotkań regionalnych wyjaśniano, co się zmieni i co to oznacza dla osób, które będą przechodzić na emeryturę.

 

W oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można sprawdzić, jaka będzie wysokość świadczenia emerytalnego przy przejściu na emeryturę po osiągnieciu wymaganego wieku, a jaka byłaby, podczas pracy dłużej. Pomagają w tym doradcy emerytalni oraz specjalny kalkulator dostępny online.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: