submenu
content

Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów"

14-05-2015

12 maja 2015 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów", zorganizowana przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił istotną pozycję seniora w polskim społeczeństwie. Nawiązał do naturalnej pozycji seniora w rodzinie, jako patrona oraz głowy rodziny, która nie może być w żaden sposób wykorzystywana. Najważniejsza potrzeba poczucie bezpieczeństwa budowane jest w każdej sferze życia seniorów – rodziny, domu, środowiska lokalnego.

 

Minister przypomniał o tworzeniu bezpiecznej oferty dla seniorów gwarantującej bezpieczeństwo zdrowia, ale i bezpieczne życie, w tym o przyjętym przez Radę Ministrów Programie wieloletnim „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 oraz Programie ASOS. Zaznaczył również, że aby osoby starsze czuły się godnie traktowane oprócz pomocy ze strony rządu, niezbędne jest wspólne zaangażowanie społeczeństwa, nie tylko strony samorządowej, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim najbliższego otoczenia rodziny.

 

Wspomniał o nowopowstającym Instytucie Geriatrii, który byłby kompleksowym ośrodkiem pomocy seniorom, poprzez min. szkolenia szerszego grona kadry geriatrycznej. Zwrócił uwagę, iż dla osób starszych ważniejsza od leczenia i rehabilitacji jest prewencja, profilaktyka zdrowotna, a przede wszystkim bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu.

 

Spotkanie w międzynarodowym gronie może wyznaczyć kierunki bezpieczeństwa seniora w Polsce i w Europie. Szacunek i godność należy się każdemu człowiekowi, ale w szczególności osobie starszej. Te wartości powinny być wpajane od najmłodszych lat.

 

Zjawisko przemocy względem osób starszych, w postaci zaniedbań i nadużyć, zaczyna nabierać coraz większego znaczenia, jest jednak bardzo trudne do zdiagnozowania i słabo poznane. Badania pokazują, że kluczowym problemem starzejącego się społeczeństwa europejskiego są nadużycia psychiczne, fizyczne, finansowe oraz zaniedbania. Od połowy lat 90. częstość występowania przemocy wobec osób starszych wzrosła ponad 150%, osiągając poziom 4% -6% (WHO, 2011), a nawet 10% (NCEA, 2014). Przyczyną występowania tego zjawiska jest problem starzejącego się społeczeństwa wiążący się ze wzrostem liczby osób starszych, które wymagają opieki. Podczas konferencji poddano dyskusji zagadnienia diagnozy, interwencji i wsparcia dla osób starszych będących ofiarami przemocy.

 

Zwrócono uwagę na fakt, iż przemoc doznana w młodym wieku ma swoje skutki przez całe życie. Negatywne konsekwencje ma także ukrywanie przemocy zwłaszcza doznawanej ze strony bliskich.

 

Wymiarem koniecznym do usprawnienia jest również język mówienia o starości. Powstaje encyklopedia o starzeniu się i starości. Ważne są szkolenia dla opiekunów osób starszych i kadry medycznej uwrażliwiające na sposób odnoszenia się do seniorów. Duże znaczenie ma uczenie o samostanowieniu i wzajemnym traktowaniu osób starszych.

 

Środkami służącymi do eliminowania przemocy wobec osób starszych jest także edukacja, mass media, państwo, prawo. Przekazywanie i promowanie prawidłowej postawy.

Konferencja "Przeciwdziałanie... Konferencja "Przeciwdziałanie... Konferencja "Przeciwdziałanie... Konferencja "Przeciwdziałanie... Konferencja "Przeciwdziałanie... Konferencja "Przeciwdziałanie...
do góry Ostatnia modyfikacja: 22-05-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: