submenu
content

Pismo do władz gmin w sprawie zatrudniania pracowników socjalnych

30-08-2017

 

Pani/Pan

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

(wszyscy)

 

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu br. przeprowadziło badanie, które miało na celu weryfikację stanu poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej. Badanie zostało bezpośrednio skierowane do ośrodków pomocy społecznej. 

 

Analiza wyników otrzymanych w ramach ww. badania wykazała, iż na 2 495 ośrodki,1 925 spełnia wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych zgodnie z proporcją wskazaną w ustawie o pomocy społecznej.

 

Serdecznie Państwu dziękuję za dbałość o wysoką jakość świadczonych usług, których jedną z miar są pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej. Bowiem to kadra jest najważniejszym narzędziem w pracy z drugą osobą. W pracy ciężkiej, lecz potrzebnej.

 

Niestety, w przypadku pozostałych 570 ośrodków wskaźnik zatrudnienia pracowników socjalnych, pomimo wymogu zawartego w art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie został osiągnięty. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań, aby pomoc społeczna była dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje, m.in. poprzez zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych w tych ośrodkach pomocy społecznych, które tego wymagają.

 

Zawód wykonywany przez pracowników socjalnych podlega ciągłym przemianom, które z kolei wymagają od nich nieustannego rozwijania własnych umiejętności oraz poszerzania wiedzy. Jedną z form nagradzania pracowników za ich trud pracy na rzecz drugiego człowieka, w celu poprawy jego sytuacji życiowej jest adekwatne wynagrodzenie.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. W przypadku zatrudnienia w mniejszym wymiarze czasu pracy dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. Biorąc pod uwagę ten przepis uprawnienia do dodatku mają jedynie ci pracownicy socjalni, którzy spełniają określone warunki.

 

Niepokojącym jest to, że dodatek, który jak sama nazwa wskazuje ma stanowić element dodatkowy do wynagrodzenia pracowników socjalnych, którzy wykonują najtrudniejsze zadania związane z pracą terenową i bezpośrednim kontaktem z klientem pomocy społecznej, jest często wliczany przez niektórych pracodawców do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Sytuacja taka powoduje, że dodatek dla pracowników socjalnych nie spełnia swojej funkcji, jaka wynika z przepisów o pomocy społecznej.

 

Praca z drugim człowiekiem, niezależnie od miejsca jej wykonywania, to ogromna odpowiedzialność. To praca wymagająca, wielozadaniowa, obciążająca, niejednokrotnie bywa niebezpieczna. Jednak pomimo tego, dla wielu pracowników socjalnych jest ona powołaniem, misją. Dlatego tak istotnym jest zapewnienie wszystkim pracownikom godnych i dobrych warunków pracy oraz bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności w środowiskach trudnych.

 

Kolejną, zasadniczą kwestią jest poziom wynagrodzenia. Badanie przeprowadzone wśród ośrodków pomocy społecznej wskazuje, że pobory pracowników socjalnych w regionach są zróżnicowane. Należy pamiętać, że charakter ich pracy, bez względu na miejsce jej wykonywania jest jednakowo trudny. Z uwagi na to, różnice w wysokości płac, jakie występują w regionach winny być minimalizowane.

 

Ponadto, wysokość poborów pracowników socjalnych  powinna być podnoszona, dzięki temu bowiem mamy możliwość uznania pracownika, jego zaangażowania w pracę na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wiedzy oraz lat doświadczeń.

 

Rolą pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać. Mam nadzieję, że wzajemnie będziemy się wspierać oraz inspirować, efektem czego powstawać będą nowe i efektywniejsze metody udzielania pomocy, tym którzy potrzebują tego najbardziej. 

 

Minister Elżbieta Rafalska

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: