submenu
content

Konkurs na wybór organizacji partnerskich do udziału w PO PŻ 2016

12-08-2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020[1] (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłasza konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskimlub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.

 

Nazwa i adres instytucji ogłaszającej konkurs:

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach ProgramuOperacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w Podprogramie 2016. 

 

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163,.), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz 1146).

 

Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej, a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

 

Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedoboru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

 

Wyłonione w naborze podmioty będą mogły wziąć udział w działaniach PO PŻ w Podprogramie 2016 pod warunkiem posiadania prawnych i faktycznych możliwości realizacji zadań objętych PO PŻ oraz podpisania umów o dofinansowanie projektów z Agencją Rynku Rolnego.

 

TERMIN, MIEJSCE i FORMA SKŁADANIA OFERT:

 

1)       Rozpoczęcie naboru ofert: 14 września 2015 r.

2)       Termin składania ofert – 28 września 2015 r.

3)        Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Wybór organizacji partnerskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020). Decyduje data wpływu do MPiPS.

 

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu–  regulamin opublikowano na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.

 

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie www.mpips.gov.pl

 

Informacja o środkach odwoławczych

Informacja o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

 


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy  Najbardziej Potrzebującym. 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: