submenu
content

Departament Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS poszukuje współpracownika

24-07-2013

Departament Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS pełni rolę Instytucji Odpowiedzialnej dla Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007- 2013 ustanowionego decyzją Rady 2007/435/WE w ramach Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

 

W ramach pełnionej funkcji IO odpowiada m.in. za przygotowanie założeń i monitorowanie  funkcjonowania systemu wdrażania i kontroli, współpracuje z Instytucją Delegowaną,  Instytucją Certyfikującą i Instytucją Audytową, odpowiada za kontakty z Komisją Europejską).

Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności w zakresie:

- przygotowania projektów bieżącej korespondencji dotyczącej EFI, również w języku angielskim,

- przygotowania dokumentacji dot. pomocy technicznej, wniosków o uruchomienie rezerwy celowej,

- sprawozdawczości, w tym wprowadzania do bazy elektronicznej danych ze sprawozdań z realizacji programów rocznych,

- weryfikacji kompletności i poprawności dokumentacji przedkładanej przez Instytucję Delegowaną,

- udział w spotkaniach dotyczących systemu wdrażania i kontroli EFI.

Zlecenie będzie wykonywane w siedzibie Zleceniodawcy, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie od dnia 2 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
 

Wymagania konieczne:

•  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość,  administracja, europeistyka, socjologia, polityka społeczna),

• znajomość programu Microsoft Excel w ramach pakietu MS Office,
• znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym

Pożądane kwalifikacje:

• znajomość zagadnień dotyczących regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków UE

• doświadczenie we wdrażaniu/ nadzorowaniu/ rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Informacje dla Zleceniobiorcy:

CV zawierające m.in. następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane adresowe, adres poczty elektronicznej oraz  informacje na temat posiadanych kwalifikacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2013 r. do godziny 16.15 w wersji elektronicznej na adres mailowy:  wraz ze skanami dokumentów, potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wybór Zleceniobiorcy odbędzie się z uwzględnieniem spełniania wymagań koniecznych oraz posiadania kwalifikacji określonych jako pożądane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pod nr telefonu: 22 66 11 277.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-03-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: