submenu
content

Projektowane zmiany w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020

22-01-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, uprzejmie informuje, że decyzją Kierownictwa resortu, która została podjęta w dniu 18 stycznia 2013 r.projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020, zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych.

Dokument ten został opracowany przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz przez pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Konieczność realizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika z art. art. 10 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180, poz. 1493 z późn. zm.) i jest w pewnym sensie uszczegółowieniem przepisów ustawy.

Ponadto,głównymi przesłankami warunkującymi opracowanie nowego Krajowego Programu były:
- nowe regulacje prawne w zakresie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie   przemocy w rodzinie;
- rozszerzenie katalogu oferty działań profilaktycznych w stosunku do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w szczególności skierowanych do dzieci i młodzieży;
- konieczność zmobilizowania przedstawicieli wszystkich służb, zarówno szczebla centralnego jak również samorządu terytorialnego, do aktywnego włączania się do pracy na rzecz realizacji systemowych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
- konieczność zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami a organizacjami pozarządowymi w celu niesienia bardzie skutecznej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą;
- rozszerzenie oferty pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
- wzmocnienie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym w szczególności prowadzenie  programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów terapeutycznych w celu przywrócenia prawidłowych funkcji rodziny;
- podniesienie kompetencji przedstawicieli instytucji  zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
- podniesienie świadomości społecznej w zakresie konieczności skutecznego reagowania na przypadki przemocy w rodzinie oraz na przeciwdziałanie temu zjawisku.

W obecnie opracowanym nowym dokumencie, pozostawiono rozwiązania, które sprawdziły się przez kilka lat obowiązywania Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, wprowadzając jednocześnie nowe działania, dzięki którym walka z przemocą w rodzinie stanie się bardziej skuteczna.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 skierowany będzie do:
- ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;
- osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- osób stosujących przemoc w rodzinie;
- świadków przemocy w rodzinie;
- służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Natomiast realizatorami Programu, będą:
- organy administracji rządowej, przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych   realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi a także Prokuratura oraz sądy powszechne;
- jednostki samorządu terytorialnego, przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.
- Program na szczeblu centralnym jest realizowany przez Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w randze sekretarza lub podsekretarza stanu. Na szczeblach wojewódzkich realizatorami Programu są wyznaczeni przez wojewodów Wojewódzcy Koordynatorzy Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program skupiać się będzie na czterech obszarach wyznaczających kierunki i rodzaje działań.
1) Profilaktyka:
obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. Jego celem jest zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2) Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: dzieci, kobiet, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych). Jego celem jest zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
3) Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc. Jego celem jest zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
4) Podniesienie kompetencji służb:
obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego celem jest podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: