submenu
content

Konkurs na wsparcie rodziny i dziecka

07-02-2012

OGŁOSZENIE
o II edycji konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań
w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, • w latach 2011 -2015


Na podstawie art.23 ust.1 pkt. 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na dofinansowanie w roku 2012 zadań w tym Programie oraz zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert.


Na ten cel w roku bieżącym zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800 000 złotych, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 000 złotych każda.
 

W roku ubiegłym na dofinansowanie tych zadań programowych, rozdysponowane zostały środki finansowe w tej samej wysokości.. Udzielono 20 dotacji podmiotom uprawnionym w formie dofinansowania po 40 000 złotych.

W bieżącym roku również przyznanych zostanie max 20 dotacji po 40 000 złotych każda z przeznaczeniem na dofinansowanie najlepszych ofert, wybranych spośród zgłoszonych w konkursie przez podmioty uprawnione do tej edycji konkursu.
 

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty uprawnione, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz. 887), w tym: uzyskały zgodę na prowadzenie placówki wsparcia dziennego lub prowadzą taką placówkę na zlecenie oraz podejmują działania programowe w zakresie podtrzymywania, rozszerzania działalności w tej placówce na rzecz dzieci i młodzieży wraz z organizowaniem zajęć o charakterze socjoterapeutycznym oraz wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach współpracy z powiatowym urzędem pracy przyjętej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 

Postępowanie konkursowe przebiegać będzie zgodnie z przepisami powyżej cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, według zasad podanych w ogłoszeniu.
 

Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznana w konkursie nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie oferty konkursowej w programie. Z dotacji mogą być pokryte wydatków kwalifikowane, przeznaczone na.:

  •  doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
  •  zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;
  • organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;
  • zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.
     

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20% kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości z własnych środków finansowych lub w połowie z własnych środków finansowych oraz w połowie, jako wyliczona praca wolontariuszy.


SKŁADANIE OFERT:
 

1. Wzór oferty konkursowej – określony został w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25). W poz. III pkt 7 tej oferty - „Miejsce realizacji zadania publicznego” - należy wskazać nazwę i lokalizację placówki wsparcia dziennego, której dotyczą zadania ofertowe.
 

2. Miejsce i termin składania ofert w województwach – siedziba Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich, poszczególnych województw lub ich Urzędy Marszałkowskie, w terminie do 30 marca 2012 r.
 

3. Przekazanie ofert z województw do dalszej oceny w konkursie – max 5 najlepszych ofert z danego województwa, spełniających wszystkie wymogi formalne konkursu, najwyżej ocenione podczas wstępnej oceny merytorycznej zaopiniowane do dalszej oceny w Komisji powołanej zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej - właściwe ROPS-y  lub Urzędy Marszałkowskie przekazują pocztą na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5; 00-513 Warszawa.
Do każdej z (max pięciu) najlepszych ofert załączają swoje pisemne opinie wraz z podaniem liczby punktów i klasyfikację do grupy przyznanej każdej z tych ofert, wg punktacji i klasyfikacji podanej w Programie.
 

4. Termin przekazania ofert do oceny Komisji Konkursowej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - do 16 kwietnia 2012 r., - liczy się data nadania przesyłki tj. możliwa do odczytania ze stempla pocztowego. Oferty przekazane po tym terminie (zarówno bez podanej daty nadania przesyłki jak też z datą późniejszą) nie będą rozpatrzone.


DOKUMENTACJA DO ZŁOŻENIA W KONKURSIE:
 

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego) z harmonogramem i kosztorysem oraz opinią, wydaną przez ROPS lub Urząd Marszałkowski w przypadku ofert przekazanych do oceny w Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 

2. Aktualny statut, uchwała rady gminy, odpis z rejestru sądowego (KRS) i inne dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wskazanej w ofercie konkursowej oraz umocowania osób wskazanych do reprezentowania danego podmiotu uprawnionego, m.in. upoważnienie, pełnomocnictwo, oświadczenie i inne, a także aktualne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności (bilans, rachunek zysków i strat i informacje dodatkowe, i objaśnienia wprowadzone do sprawozdania) lub jego adres na stronie internetowej, gdy został na niej opublikowany.
 

3. Oświadczenie o działaniach przyjętych lub nieprzyjętych do zrealizowania w ramach oferty we współpracy z powiatowym urzędem pracy w ramach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) wskazanej do dofinansowania w zgłoszonej ofercie konkursowej w zakresie wsparcia bezrobotnych w gminie, w tym dodatkowa informacja w przypadku realizacji wsparcia w formie wolontariatu.
 

4. Oświadczenie o utrzymaniu działalności w placówce wsparcia dziennego (zgłoszonej w ofercie konkursowej do dofinansowania w zakresie realizacji zadań programowych), co najmniej przez rok od rozliczenia przyznanej dotacji.
 

 

DOKONANIE WYBORU OFERT:

 

1. Rejestracja ofert zgłoszonych z województw - w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – po 16 kwietnia 2012 r.
 

2. Powołanie Komisji Konkursowej zarządzeniem wydanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, po 30 maja 2012 r.
 

3. Ocena ofert konkursowych wraz z przygotowaniem protokółu i listy wybranych ofert w konkursie do zaakceptowania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku MPiPS, po 30 maja 2012 roku.
 

4. Podpisywanie umów do zrealizowania wybranych ofert w konkursie oraz przekazanie przyznanych dotacji w formie dofinansowania – po ogłoszeniu wyników konkursu.
 

DOTACJE PRZYZNANE W KONKURSIE:
 

1. Złożenie oferty w konkursie na wsparcie finansowe podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem jej we wnioskowanej wysokości, tzn. poniżej 40 000 złotych lub powyżej tej kwoty.
 

2. Każda oferta wybrana i dofinansowana w konkursie może być realizowana tylko do 31 grudnia 2012 r., na podstawie zawartej umowy.
 

3. W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji (dofinansowania) rozliczane będą wydatki kwalifikowane, (zgodnie z kosztorysem) związane z realizacją oferty, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2012 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków przed zawarciem umowy.
 

4. Przyznane środki finansowe w ramach dotacji nie mogą być wydatkowane na:
a) spłatę zaległych zobowiązań finansowych, wynikających z bieżącej, statutowej działalności oferenta;
b) pokrywanie bieżących kosztów funkcjonowania oferenta (w tym: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, wynagrodzenia i pochodne składniki od nich);
c) zakup nieruchomości oraz koszty robót budowlano-montażowych lub innych prac adaptacyjnych;
d) wynagrodzenia dla kadry uczestniczącej przy realizacji dofinansowanej oferty, w tym wychowawcy, instruktorzy, opiekunowie i inni;
 

5. W przypadku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji (dofinansowania) podmiot uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia (przed podpisaniem umowy), po ukazaniu się wyników konkursu (na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wszystkich dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy, w tym :

  • oświadczenia o przyjęciu dotacji (dofinansowania),
  • uaktualnionego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadań ofertowych, w formie załączników do umowy. Przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do kwoty przyznanej dotacji, (przy zachowaniu właściwych proporcji udziału w koszcie całkowitym środków z dotacji i wkładu własnego) podpisane i prawidłowo wypełnione według specyfikacji zadań wymienionych w ofercie konkursowej).
     

6. Podmiot uprawniony, który otrzyma dotację (dofinansowanie) zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadań ofertowych w terminie do 31 stycznia 2013 roku. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., nr 6, poz.25).

 

15 czerwca 20112 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca…”

 

Wymienione oferty przed podpisaniem umów należy uzupełnić  o dodatkowe dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie, w tym uaktualniony, prawidłowy kosztorys, tj. zawierający kwalifikowalne wydatki z otrzymanej dotacji i wkład własny z zachowaniem właściwych proporcji oraz uaktualniony harmonogram zadania, jeżeli zachodzi potrzeba uaktualnienia tych dokumentów. Należy także złożyć oświadczenie o przyjęciu dotacji. Prosimy o przesłanie tej dokumentacji (podpisanej w oryginale) do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej wraz z podpisanymi 2 egz. zał. umowy. Jednocześnie prosimy o podanie brakujących danych w umowie  wraz  z  jej numerem, przy którym w miejsce kropek trzeba wpisać właściwy numer z listy przyznanych dotacji. Datę zawarcia umowy wpisze ministerstwo. Przypominamy, ze dotacje w tym konkursie przyznawane są w wysokości  40 000 zł.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Lista_dotacji_2012_swietlica.pdf
Lista dotacji  (35.2 KB)
umowa _2012_swietlica.doc
Umowa  (94 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: