submenu
content

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

29-06-2018

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 2.

 

Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.

 

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:

 

I. autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim w formie recenzowanej monografii naukowej, recenzowanego artykułu w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdziału w recenzowanej monografii zbiorowej.

II. autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania Nagrody lub rok wcześniej.

 

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł). Nagroda jest przyznawana autorom lub współautorom dzieł zgłoszonych do konkursu; w przypadku nagrodzenia pracy współautorskiej nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.

 

Nagradzane są dzieła publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, cechujące się wysokim poziomem merytorycznym, oraz „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem zastosowanym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa 2000.

 

Umowa licencyjna

 

Organizatorzy Konkursu wyjaśniają, że umowy licencyjne będą zawierane wyłącznie z laureatem (laureatami) Konkursu w kategorii materiał prasowy/medialny. Osoba zawierająca umowę licencyjną nie musi być autorem pracy, ale powinna mieć prawo do dysponowania utworem (prawa autorskie albo licencję z możliwością udzielania dalszej licencji). Umowy licencyjne będą zawierane na czas oznaczony, uzgodniony z autorem pracy lub osobą zgłaszającą pracę do konkursu.  

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu

 

Prace z obu kategorii wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym ich zapis oraz podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa, albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wskazany adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego do dnia 21 września 2018 r.- decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród

 

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie Nagrody odbędzie się 17 października 2018 r. w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w czasie sesji popularnonaukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

 

Obsługa konkursu oraz dane kontaktowe

 

Obsługę Konkursu prowadzi Polskie Towarzystwo Socjologiczne wg przyjętej procedury konkursowej, koordynując prace Kapituły Konkursu i prowadząc sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u Pani Barbary Damentki, tel. 22 826 77 37, email:  .

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: