submenu
content

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

22-06-2018
Pomoc przeznaczona jest dla rodzin i osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych.
 
Kwota zasiłku do 6 tysięcy zł.
Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko cześć VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego).
Wypłaty świadczenia dokonuje właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej.
 
Pomoc na remont budynku/lokalu mieszkalnego
Kwota zasiłku wynosi do 20 tysięcy złotych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być wyższa niż 20 tysięcy złotych,  ale nie wyższa niż 100 tysięcy złotych).
Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych.
 
Pomoc na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego
Kwota zasiłku nie może przekroczyć 200 tysięcy złotych.
Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tysięcy złotych oraz zasiłku w wysokości 20 tysięcy złotych lub wyższej.
Niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki oraz oszacowanie szkody przez osobę posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
 
Inne możliwe formy pomocy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:
1.  Udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania.
2. Praca socjalna.
3. Poradnictwo specjalistyczne.
4. Wsparcia w formie interwencji kryzysowej.
5. Pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.
 
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. 
 
Szczegółowe informacje o „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: