submenu
content

Niemal 160 mln zł na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

12-01-2017

Nawet o 100 tys. zł pożyczki na start oraz o 500 tys. zł pożyczki na rozwój mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej. Do wykorzystania jest niemal 160 mln zł.

 

Wyjaśniamy jak skorzystać ze wsparcia

 

Jak otrzymać pożyczkę?

Pożyczki udzielane będą przez Pośredników finansowych - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) w ramach projektu realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Gdzie zdobyć dodatkowe informacje o pożyczkach?

Dodatkowych informacji udzielają pośrednicy finansowi działający na danym terenie:

 • w przypadku województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego (Makroregion III) -  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW).

Szczegóły:  http://frw.pl/                                                                                                        

 • w przypadku pozostałych województw, tj.: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego(Makroregiony: I, II, IV i V) -Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE).

Szczegóły: https://tise.pl/target/ngopes/cala-polska/

 

Zadaniem pośredników finansowych jest udzielenie podmiotom wnioskującym o pożyczkę pomocy przy wypełnieniu wniosku, identyfikacji wszystkich niezbędnych załączników
i dokumentów do wniosku oraz wstępnej weryfikacji założeń przedsięwzięcia.

 

Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki?

Pożyczka na start do wysokości 100 tys. zł - dla podmiotów działających nie dłużej niż 12 miesięcy (jeden PES może uzyskać maksymalnie 200 tys. zł pożyczki),

Pożyczka na rozwój do 500 tys. zł - dla podmiotów o dłuższym niż 12 miesięcy okresie funkcjonowania (jeden PES może uzyskać maksymalnie 1 mln zł pożyczki).

 

 

Jaka kwota jest do dyspozycji w poszczególnych regionach kraju?

 • Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) - pula środków w wysokości ponad 10,1 mln zł - zostanie rozdysponowana przez Pośrednika Finansowego - TISE,
 • Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) - pula środków w wysokości ponad 5,7 mln zł - zostanie rozdysponowana przez Pośrednika Finansowego - TISE,
 • Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) - pula środków w wysokości ponad 8,6 mln zł - zostanie rozdysponowana przez Pośrednika Finansowego - FRW,
 • Makroregion IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) - pula środków w wysokości ponad 5,2 mln zł - zostanie rozdysponowana przez Pośrednika Finansowego - TISE,
 • Makroregion V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie) - pula środków w wysokości ponad 7,5 mln zł - zostanie rozdysponowana przez Pośrednika Finansowego - TISE.

 

 

 

 

Gdzie można składać wnioski o przyznanie pożyczki?

 

Aby skorzystać z pożyczki oferowanej w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, wystarczy zgłosić się do pośrednika finansowego działającego na danym terenie
i złożyć wniosek.

 

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki?

 

Pożyczki przeznaczone są na finasowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczegolności:

 •  koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
 • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
 • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
 • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

UWAGA:

Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie lub w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych, na finansowanie wkładu własnego lub prefinansowanie przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków UE lub krajowych środków publicznych.


Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy.

 

Kto może ubiegać się o pożyczkę?

 • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne,
 • podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:

-         organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,

-         spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów

i niewidomych,

-         spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

 

 

Niemal 160 mln zł na pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej Niemal 160 mln zł na pożyczki...
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: