submenu
content

Rząd przyjął Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

12-08-2014

35 tys. nowych miejsc pracy, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych – to cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2014-2020 na wsparcie ekonomii społecznej Ministerstwo przeznaczy prawie 3 mld zł. Środki będą pochodziły m.in. z budżetu Państwa, z dotacji unijnych czy  środków samorządowych. Dokument został dziś przyjęty przez Radę Ministrów.

 

- Ekonomia społeczna odgrywa kluczową rolę w społecznym rozwoju lokalnym. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to ważny dokument, który ma stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju tej strefy w naszym kraju – powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.    

 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym skierowanym do instytucji publicznych, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej. Został przygotowany we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej”.

 

Program zakłada, że do 2020 r. podmioty ekonomii społecznej (m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie czy Centra Integracji Społecznej) będą kluczowym wsparciem osób w trudnej sytuacji oraz będą dostarczać usługi użyteczności publicznej. Jak ten cel zrealizować? Przede wszystkim poprzez wzmocnienie roli takich podmiotów we wspólnotach samorządowych oraz powstanie i utrzymanie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Wśród planowanych działań są m.in.  zmiana przepisów ułatwiająca zakładanie nowych stowarzyszeń, przyjęcie standardów konsultacji społecznych, pożyczki i dotacje a także działania promujące ekonomię społeczną.

 

Do końca 2020 roku w ramach programu planowane jest m.in. stworzenie 35 tys. nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wzrost liczby organizacji obywatelskich o 20 tys., wsparcie 1 tys. inicjatyw lokalnych, uruchomienie w 12 województwach mikrograntów dla młodzieży czy też stworzenie 100 przedsiębiorstw społecznych w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

 

W latach 2014-2020 budżet programu został oszacowany na prawie 3 mld zł. W kwocie tej uwzględniono nie tylko wydatki z budżetu Państwa, ale także środki unijne czy samorządowe.

 

- Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej to dokument porządkujący kwestie formalno – prawne oraz sieci wsparcia ekonomii społecznej w Polsce – dodał minister Kosiniak-Kamysz.  

 

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Zapobiega wykluczeniu społecznemu i łagodzi napięcia społeczne. Mówiąc szerzej: ekonomia społeczna wspomaga proces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Odpowiada też priorytetom Unii Europejskiej: spójności społecznej, pełnemu zatrudnieniu i walce przeciwko biedzie, demokracji uczestniczącej, lepszemu zarządzaniu oraz stabilnemu rozwojowi.

 

Instytucje ekonomii społecznej są podmiotami gospodarczymi i społecznymi działającymi we wszystkich sektorach. Mogą one przybierać różne formy, wśród których wymienić należy: banki spółdzielcze, ubezpieczenia wzajemne, spółdzielnie, fundusze poręczeniowe, przedsiębiorstwa społeczne i socjalne, agencje rozwoju regionalnego, stowarzyszenia, fundacje. Przedsiębiorstwa te są szczególnie aktywne w takich obszarach jak: ochrona socjalna, usługi socjalne, zdrowie, banki, ubezpieczenia, produkcja rolnicza, sprawy konsumenckie, praca stowarzyszona, rzemiosło, sektor mieszkaniowy, dostawy, usługi dla mieszkańców, szkolenie i edukacja, zakres kultury, sport i rozrywka.

Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: