submenu
content

Pierwszy konkurs w ramach Działania 2.6 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

03-07-2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), 2 lipca 2015 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.


Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

 

W ramach konkursu założono łącznie realizację dwóch typów operacji:

  1. Identyfikacja barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie polityk publicznych, również w zakresie ich komplementarności i spójności wraz ze wskazaniem pożądanych kierunków działań.
  2. Formułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych
    do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z zapewnieniem ich komplementarności i spójności.

 

Wnioskodawcy

Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach konkursu przewiduje się realizację projektu w Partnerstwie, przy czym liczba partnerów nie może przekroczyć czterech. Partnerem w projekcie, zgodnie z kryterium dostępu, musi być co najmniej jedna jednostka naukowa lub „uczelnia i podmiot uczestniczący w kształceniu na poziomie wyższym” oraz co najmniej jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  Co najmniej  jeden z partnerów musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Alokacja

Alokacja na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 wynosi: 15 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.  

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 4.08.2015 r. do dnia 17.08.2015 r.

 

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.  

 

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dodatkowo wnioski w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

 

Dokumenty

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej http://www.kapitalludzki.gov.pl/power/nabory-wnioskow/.

 

Infolinia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:   lub telefonicznie pod numerami: 22 461 62 7322 461 63 80

Infolinia zostanie uruchomiona w dniu 6.07.2015 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 16-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: