submenu
content

Nabór kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

08-02-2017

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046) Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady wchodzi, między innymi, dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 43 ust.1 pkt 3 lit. c).

 

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z tym że powołanie członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, o których mowa powyżej, następuje spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r.w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1783)zgłoszenie kandydata do Rady zawiera:

  1. opis rodzaju i zakresu działalności organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych uzasadniający udział przedstawicieli tych podmiotów w składzie Rady;
  2.  wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz pełnioną funkcję;
  3. służbowy adres poczty elektronicznej kandydata, a w przypadku jego braku – inny adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
     

Do zgłoszenia załącza się:

  • oświadczenie, co najmniej 15 organizacji pozarządowych  działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych popierające kandydata na członka Rady;
  • dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności uzasadniający udział przedstawicieli organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie Rady.

 

Przy wyborze kandydatów Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będzie miał na względzie zakres działań i charakter działalności Rady oraz zapewnienie reprezentatywności grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

Zgłoszenia wraz z załącznikami adresowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ul. Nowogrodzka 1/3/5,  00-513 Warszawa w terminie21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej (decyduje data wpływu), z dopiskiem na kopercie „KRKON”.

 

Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

W celu ułatwienia zgłoszenia kandydatów został przygotowany stosowny formularz.

 

Zgodnie z §3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r.w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: