submenu
content

Konkurs: Aktywni Babcia i Dziadek - mój pomysł na wolny czas na emeryturze

29-03-2012

Z okazji

Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej

ogłasza otwarty konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów na opowiadanie / esej / komiks

pod tytułem:

 

AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE

 

Aktywność osób starszych w Polsce jest stosunkowo ograniczona. Działania na rzecz zmiany postaw wobec starości w Polsce wymagają podjęcia dyskusji już wśród ludzi młodych, którzy kształtują swoją karierę zawodową poprzez system edukacji. Szkoła jest miejscem budowania więzi społecznych oraz aktywności ludzi młodych np. w formie wolontariatu. Czy ta aktywność może być utrzymywana w wieku dojrzałym? Czy są możliwości poprawy w tym zakresie, aby młodsze pokolenie traktowało aktywną starość jako model swojego życia?

Głównym celemKonkursu na opowiadanie / esej /komiks pt. AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE, są działania na rzecz większego upowszechnienia znaczenia aktywności na starość oraz współpracy międzypokoleniowej.

Aktywne starzenie się wymaga działań promocyjnych, które wpływają na świadomość osób młodych i starszych na temat wartości wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zadanie dla uczestników Konkursu:

Zadaniem uczestników Konkursu jest samodzielne przygotowanie opowiadania / eseju / komiksu na temat własnej oceny i wizji bycia aktywnym na starość. Chodzi o aktywność zawodową – jakie jest postrzeganie pracy i kariery zawodowej w wieku dojrzałym. Ponadto ważna jest aktywność społeczna, czyli ta świadczona często w formie wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych (osiedle, miasto/wieś, rówieśnicy).

W opowiadaniu / eseju / komiksie można zawrzeć doświadczenia z aktywności rodziców, babć i dziadków oraz wskazać na znaczenie więzi rodzinnych i wzajemnej pomocy w starości.

Co chcemy osiągnąć?

Upowszechnianie modelu aktywności zawodowej i społecznej wśród młodych osób, aby pokazać potrzebę współpracy międzypokoleniowej, w której młodzi i starsi korzystają ucząc się od siebie nawzajem i przekazując doświadczenie.

UCZESTNICY KONKURSU

Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 5 i 6 w wieku 11-13 lat), gimnazjów oraz liceów.

FORMAT I TECHNIKA PRAC

Format prac nie powinien przekraczać 10.000 znaków ze spacjami. Opowiadanie / esej / komiks powinien być napisany w języku polskim.

TERMINY

Termin nadsyłania prac: od 29.03.-13.09.2012 r.

Ocena prac przez jury i ogłoszenie wyników Konkursu: do 26.09.2012 r.

ADRES

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z dopiskiem – AKTYWNI BABCIA I DZIADEK – MÓJ POMYSŁ NA WOLNY CZAS NA EMERYTURZE

Każda praca powinna być opisana, według wzoru, pismem drukowanym

NAZWA INSTYTUCJI………………………………………………………………………

NAZWISKO I IMIĘ, WIEK AUTORA PRACYoraz podpis…………………………………………..

ADRES INSTYTUCJI……………………………………………………………………….

ULICA…………………………………………………………………………………………

MIASTO (KOD) ……………………………………………………………………………...

E-MAIL INSTYTUCJI………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNAoraz podpis …………………………………………………………..

  • Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
  • Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom,  pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.
  • Osoby wskazane wyżej z podaniem imienia i nazwiska wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz podanie imienia i nazwiska autora w przypadku publikacji

Regulamin Konkursu znajduje się w załączniku

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest akceptacja warunków załączonego Regulaminu.

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: