submenu
content

Papierowe sprawozdania fundacji zawsze do końca roku

03-01-2018

Z końcem 2017 roku upłynął termin składania do MRPiPS - jako właściwego organu nadzoru - sprawozdań z działalności fundacji za 2016 rok. Ministerstwo przypomina o konieczności jak najszybszego złożenia sprawozdania przez te fundacje, które do tej pory nie wywiązały się z tego obowiązku.

 

Fundacje, których organem nadzoru jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mają obowiązek składania sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności w formie papierowej. Powinno być one zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Każdorazowo  termin sprawozdania należy składać za dany rok kalendarzowy najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego.

 

Wyjątek od reguły

 

W związku z nowelizacją ustawy o fundacjach, która weszła w życie 9 listopada 2015 roku, fundacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły do 27 października 2017 roku na stronie internetowej ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016, są zwolnionez obowiązku składania ministrowi właściwemu sprawozdania z działalności fundacji za rok 2016 spełniającego wymogi wspomnianego wcześniej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej.

 

Sprawozdawczość fundacji ze statusem OPP

 

Co ważne, od 28 października 2017 roku zwolnione z obowiązku składania ministrowi właściwemu corocznego sprawozdania z działalności fundacji spełniającego wymogi ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w formie papierowej będą te fundacje posiadające status organizacji pożytku społecznego, które zamieszczą – począwszy od sprawozdania za rok 2017 – sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: