submenu
content

Zmiany w dialogu społecznym w regionach

27-07-2016

Tworzenie i zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS) zostanie przeniesione z urzędów marszałkowskich do wojewodów – zakłada projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, przygotowany przez resort rodziny i pracy.

 

Czym są WRDS?

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Zostały powołane w miejsce wojewódzkich komisji dialogu społecznego.

 

Jak jest obecnie?

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS stanowi zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone marszałkowi województwa, finansowane w drodze dotacji celowej. O utworzeniu WRDS postanawia Marszałek Województwa na wniosek co najmniej jednej z organizacji pracodawców oraz co najmniej jednej organizacji pracowników. Obsługę WRDS zapewnia biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego - komórka organizacyjna urzędu marszałkowskiego.

 

Co się zmieni?

Organizacja i finansowanie prac WRDS zostanie przejęta przez wojewodów.

 

Na czym będą polegać zmiany?

  • wojewoda będzie decydować o utworzeniu lub likwidacji WRDS;
  • wojewoda będzie powoływał i odwoływał członków WRDS
  • obsługa oraz finansowanie WRDS zostanie przeniesione z urzędu marszałkowskiego do wojewody;
  • obsługę WRDS będzie zapewniać biuro wojewódzkiej rady dialogu społecznego, będące komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego;
  •  zapewnienie funkcjonowania WRDS będzie zadaniem własnym administracji rządowej, realizowanym przez wojewodę.

 

Kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy?

Zgodnie z projektem ustawyWRDS będą kontynuować swoją działalność na zasadach określonych w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy wojewodowie zorganizują obsługę WRDS.

 

Co robią WRDS?

Do zadań wojewódzkich rad dialogu społecznego należy:

  • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
  • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
  • rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
  • przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
  •  rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.
do góry Ostatnia modyfikacja: 23-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: