submenu
content

Zmiany w programie Senior+

25-10-2017

Wysokość finansowania Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 została zapisana wprost w programie stanowiącym załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015–2020. Zgodnie z dokumentem, na realizację Programu przeznaczonych zostanie 340 mln zł (z tego w 2016 r. – 40 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 80 mln zł, w 2019 r. – 80 mln zł, w 2020 r. – 80 mln zł) – s. 20 Programu. Wskaźniki realizacji programu są spójne z zaplanowaną wysokością środków przeznaczonych na Program.

 

Kwota 30 mln zł przeznaczonych na realizację Programu w 2016 roku wynikała z niskiego zainteresowania Programem zgłaszanym w latach 2015-2016. W ramach Edycji 2015 na Program przeznaczono 25 mln zł, a wydatkowano jedynie ok. 21 mln zł (83%). W roku 2016, na program przeznaczono 40 mln zł, a wydatkowano 11 mln zł (28%). W latach 2015-2016, w związku z niskim zainteresowaniem Programem nie wykorzystano ponad 33 mln zł. Niskie wykorzystanie środków wynikało w głównej mierze z niedostosowania zapisów Programu do potrzeb i możliwości jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności:

  • zbyt niskich jednostkowych kwot dofinansowania możliwych do uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego – niewystarczających na utworzenie placówki;
  • zbyt niskich jednostkowych kwot dofinansowania możliwych do uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego na funkcjonowanie miejsca w placówce, niegwarantujących kontynuacji funkcjonowania placówki po jej utworzeniu;
  • zbyt wysokich, nieracjonalnych wymogów lokalowych i kadrowych zawyżających koszty utworzenia i funkcjonowania placówki;
  • niedostosowania Programu do potrzeb małych, mniej zamożnych jednostek samorządu terytorialnego, których nie stać na utworzenie dużej, kosztownej placówki jaka jest Dzienny Dom – brak formy pośredniej skierowanej do tego typu jednostek.

 

Należy także zaznaczyć, iż w roku 2017 po raz pierwszy Program był realizowany w poszerzonym zakresie, w związku z czym rok 2017 został uznany za pilotażowy, który miał wskazać wysokość zapotrzebowania jednostek samorządu terytorialnego na działania z zakresu Programu.

 

Wprowadzone przez Radę Ministrów w 2016 roku w Programie zmiany, polegające przede wszystkim na:

  • podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”;
  • podwyższeniu maksymalnego kosztu utrzymania każdego jednego miejsca dla domów Senior+ z 200 do 300 zł miesięcznie;
  • obniżone zostały wymogi określające, co musi uwzględniać minimalny standard warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”.;
  • zmieniony w Programie został minimalny poziom zatrudnienia pracowników w celu umożliwienia dostosowania przez samorządy placówek do lokalnych potrzeb;
  •  usprawnienie realizacji Programu poprzez przekazanie części działań (m.in. związanych z podpisywaniem umów) na poziom regionalny;

spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród jednostek samorządu terytorialnego, czego efektem jest wysokie zainteresowanie Programem w 2017 roku. W ramach edycji 2017 Programu zgłoszonych zostało ponad 300 ofert. W 2017 roku, w całej Polsce otworzonych zostanie ponad 130 nowych placówek dziennego pobytu Senior+. Dofinansowane zostały także 124 już istniejące placówki. Łącznie, w Polsce, na koniec 2017 będzie działo ok. 260 placówek „Senior +” zapewniających ok. 7000 miejsc dziennego pobytu dla osób starszych.

 

W wyniku wysokiego zainteresowania Programem w roku 2017, dzięki wprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, szacowane jest na rok 2018 zgłoszenie przez jednostki samorządu terytorialnego zapotrzebowania w wysokości ok. 77 mln zł, w tym ok. 55,5 mln zł na utworzenie nowych placówek oraz 21,2 mln zł na zapewnienie funkcjonowania już istniejących. Wskazana kwota wraz z kwotą przeznaczoną na środki techniczne mieszczą się w 80 mln zł zaplanowanych w Programie.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: