submenu
content

Spotkanie informacyjne w ramach konkursu na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży

23-01-2018

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs dotyczący realizacji projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18.

 

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 lutego 2018 r. (poniedzialek) w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Departamentu Wdrażania EFS, przy ul. Tamka 3 (sala konferencyjna, I piętro).

 

Temat spotkania

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów Regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

 

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem konkursu i przesłanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania na adres mailowy: wioletta.olechno@mrpips.gov.pl do dnia 26 stycznia 2018 r.

 

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem. Niniejszy konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Konkurs ogłaszany jest w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,  Działania 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Alokacja na konkurs wynosi 150 000 000,00 zł.

 

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, takich jak:

  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Wychowawcze
  • Domy samotnej matki
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej
  • Szkoły specjalne
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Informacji dotyczących konkursu udziela:

Pani Wioletta Olechno, tel.: 22 461 63 88, adres e-mail: wioletta.olechno@mrpips.gov.pl oraz Pani Anna Grzelka, tel.: 22 461 63 76, adres e-mail: anna.grzelka@mrpips.gov.pl. 

 

Rejestracja na spotkanie

 

Zarejestruj się na spotkanie w dniu 05.02.2018 r.  https://efs.mrpips.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej/wez-udzial-w-spotkaniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-w-ramach-konkursu-nr-powr.01.03.01-ip.03-00-00118

 

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: