submenu
content

Mapa żłobków, klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki

18-09-2013

Zapraszamy do skorzystania z mapy żłobków, klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki, utworzonych w ramach Działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na mapie znajdują się podstawowe informacje o już funkcjonujących placówkach, na bieżąco będą dodawane również dane dotyczące nowych ośrodków opieki nad dziećmi.

Przejdź do mapy –> www.kapitalludzki.gov.pl/mapa-zlobki

W  ramach Działania 1.5 PO KL Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zorganizował dwa konkursy:

 

  • W ramach konkursu nr DWF_1.5_1_2012 (alokacja 150 mln PLN) podpisano 117 umów o dofinansowanie projektów na kwotę 126, 9 mln PLN, prowadzone są negocjacje z dwoma Wnioskodawcami. Łączna kwota podpisanych umów oraz planowanych do podpisania wynosi 128,9 mln PLN. Wsparciem objęto 2737 uczestników, do czerwca 2013 r. ponad 700 osób powróciło na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowywaniem dzieci. Zgodnie z wnioskami o dofinansowanie, w ramach niniejszych projektów planowane jest utworzenie: 159 żłobków, 18 klubów dziecięcych, 7 instytucji dziennego opiekuna (w tym realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego: 21 żłobków, 6 klubów dziecięcych, 1 instytucja dziennego opiekuna).
  • W ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012 (alokacja 50 mln PLN oraz w związku z wyrażeniem przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki zgody na zwiększenie alokacji – dodatkowe 37,6 mln PLN) do dnia 5 września br. podpisano 18 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania 11,5 mln PLN, natomiast pozostałe 99 projektów jest obecnie na etapie negocjacji.

 

Zgodnie z założeniami konkursów, projekty mogą być realizowane do końca 2014 r. natomiast po zakończeniu okresu realizacji beneficjenci zobowiązani są do zachowania trwałości działań, tj. zapewnienia dalszego funkcjonowania placówek.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: