submenu
content

Bezrobocie w dół

22-09-2017

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła w kraju 7,0%.Zatem była niższa od wstępnych szacunków o 0,1 p. p., co wynika z przeliczenia przez GUS liczby pracujących w sierpniu. W stosunku do sierpnia ub. r. odnotowano spadek stopy bezrobocia o 1,4 p. p.

 

"To są skutki tej bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, ale też zmian przez nas wprowadzanych, choćby stawki godzinowej. Rynek też wymusza pewne zachowania, które wzmacniają poczucie bezpieczeństwa finansowego u młodych rodzin - wzrost wynagrodzeń, duża liczba ofert pracy" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska w rozmowie z PAP. 

 

W II kwartale 2017 r. wartość współczynnika aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) w Polsce wyniosła 76% i w porównaniu do II kwartału 2016 r. wzrosła  o 1 p. p.

 

Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w II kwartale 2017 r. 72,1%i wzrósł o 1,8 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

W końcu sierpnia br. w urzędach pracy zarejestrowanych były 1 136,1 tys.bezrobotnychi w porównaniu do sierpnia ub. r. odnotowano spadek o  210,7 tys. (tj. o 15,6%).

 

Do  korzystnych przesłanek poprawy sytuacji na rynku pracy należy zaliczyć także spadek liczby i udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych osób do 30 roku życia (spadek o 71,3 tys. osób do poziomu 298,5 tys., przy spadku udziału o 1,2 p.p. do poziomu 26,3%).

  

Nadal utrzymują się jednak niekorzystne cechy polskiego rynku pracy, takie, jak:

  • znaczne zróżnicowanie terytorialne widoczne zarówno na poziomie województw, jak i powiatów. Różnica w stopie bezrobocia pomiędzy skrajnymi województwami wyniosła w końcu sierpnia br. 7,9 p. p. (wielkopolskie 4,1%, warmińsko-mazurskie 12,0%). W przypadku powiatów najniższą wartość stopy bezrobocia zanotowano w m. Poznań (1,7%), a najwyższą w powiecie szydłowieckim (25,9%).
  • niekorzystna struktura bezrobocia: co drugi bezrobotny długotrwale pozostaje bez pracy (w końcu sierpnia br. 55,5%), 1/3 spośród bezrobotnych to osoby bez kwalifikacji zawodowych, a co piąty bezrobotny nie posiada doświadczenia zawodowego. Wzrósł także udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (z poziomu 27,7% w końcu sierpnia 2016 r do poziomu 28,4% w końcu sierpnia br.) pomimo spadku ich liczby o 50,5 tys. do poziomu 323,1 tys.

 

W okresie styczeń-sierpień br. do urzędów pracy w kraju pracodawcy zgłosili1 158,5 tys. ofert pracy,w tym309,8 tys. ofert pracy subsydiowanej (26,7%zgłoszonych ofert).W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w kraju odnotowano wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy o 120,7 tys., czyli o 11,6%. Na uwagę zasługuje znaczny wzrost liczby ofert pracy niesubsydiowanej, o 20,9% (czyli o 146,7 tys.), podczas gdy liczba ofert pracy subsydiowanej spadła o 7,7% (o 26,0 tys.).

 

W okresie 8 miesięcy br. z aktywnych programów rynku pracy skorzystało w kraju 335,3 tys. bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. liczba zaktywizowanych w kraju spadła o 32,0 tys., tj. o 8,7%.

Bezrobocie w dół Bezrobocie w dół
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: