submenu
content

Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

23-03-2006
Naczelna Rada Zatrudnienia podczas posiedzenia 23 marca 2006 roku zaopiniowała projekt Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006. – Zdaję sobie sprawę, że z powodu zmiany rządu Plan Działań zostanie przyjęty później, niż zwykle – powiedział podczas posiedzenia min. Robert Kwiatkowski – ale zapewniam, że wszelkie uwagi i sugestie zgłoszone podczas konsultacji zostaną wykorzystane do przygotowania takiego dokumentu na rok przyszły oraz w Krajowym Programie Reform.
 
W dokumencie scharakteryzowano sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 2004-2005 oraz prowadzoną w tej dziedzinie politykę, przedstawiono cele polityki rynku pracy na 2006 rok, omówiono zadania na rzecz zatrudnienia w układzie odpowiadającym Krajowemu Programowi Reform 2005-2008, przedstawiono ramy finansowe jego realizacji, określono tryb prac nad Programem oraz udział partnerów społecznych w procesie jego tworzenia i realizacji, a także omówiono sposób monitorowania i koordynowania wykonywania zadań.
 
Podczas dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami wiele kontrowersji budziła kwestia elastycznych form zatrudnienia. – Nie mogą one być traktowane jako lek na wszystkie bolączki – mówiła prof. Stanisława Borkowska. – Z ostatnich badań wynika, że 80 proc. kobiet, zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu, wolałoby pracować na cały etat. Oprócz tego czasami powodują segmentację, podział na lepszych - stałych oraz gorszych pracowników, pozbawionych możliwości uczestnictwa w szkoleniach i mniej zarabiających. Prof. Borkowska równocześnie zwróciła uwagę, że elastyczne formy zatrudnienia mogą się doskonale sprawdzać np. w przypadku matek, dostosowujących godziny pracy do wymogów opieki nad dziećmi.
 
Jacek Smagowicz z NSZZ „Solidarność” podkreślił znaczenie likwidacji „szarej strefy” w gospodarce dla walki z bezrobociem i proponował wprowadzenie ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy.
 
Dyskutowano także o prawnym umocowaniu prac społecznie użytecznych, możliwościom obniżenia kosztów pracy, dostępie niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców.

- Wiele dobrych narzędzi już istnieje – mówił min. Kwiatkowski – choćby telepraca, umowy terminowe czy agencje pracy tymczasowej. Teraz chodzi o to, żeby je należycie wykorzystywać. Minister zaapelował o pozytywne zaopiniowanie Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2006. Wyraził też nadzieję, że Plan na kolejny rok będzie realizowany we współpracy z innymi, ważnymi dla osiągnięcia pożądanych efektów resortami, dzięki czemu będzie można zapewnić wsparcie również w dziedzinie gospodarki, finansów czy inwestycji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: