submenu
content

Karta Dużej Rodziny: nabór do komisji konkursowej

23-11-2017

Zapraszamy do udziału w  naborze kandydata do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2018 i 2019.

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert „Organizacja pozyskującą partnerów Karty Dużej Rodziny” – edycja 2018 i 2019.

 

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów może zgłosić jednego kandydata na członka Komisji Konkursowej. W skład Komisji Konkursowej wchodzi osoba wskazana przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, za wyjątkiem osób podlegających wyłączeniu na podstawie ustawy.

 

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

 

W skład Komisji wchodzą nie więcej niż dwaj przedstawiciele reprezentujący organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wybrani z listy zgłoszeń do prac w Komisji przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Polityki Rodzinnej.

Propozycje kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariat.DSR@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 5 grudnia 2017 r., z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – Konkurs „Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny” - edycja 2018 i 2019.

 

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail) kandydata, nazwę reprezentowanej organizacji wraz z jej krótkim opisem (ok. 1000 znaków, ½ strony A4).

 

Z treścią ogłoszenia Konkursu można zapoznać się na stronie internetowej ministerstwa oraz na tablicy informacyjnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Naciśnij na link i przejdź do zarządzenia ws. powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu „Organizacja pozyskująca partnerów Karty Dużej Rodziny” − edycja 2018 i 2019

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: