submenu
content

Konkurs na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

23-07-2004

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 122, poz. 1143) jest w swoich założeniach rozwiązaniem o charakterze innowacyjnym, którego celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym.
Z uwagi na pewne novum dla instytucji dotychczas zajmujących się problematyką reintegracji zawodowej i społecznej, a szczególnie dla podmiotów, które będą odpowiedzialne za nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej oraz organów samorządu terytorialnego i organizacji pożytku publicznego, które będą tworzyć CIS, istnieje potrzeba:
A) przeprowadzenia akcji szkoleniowo - promocyjnej, której zadaniem będzie między innymi
wskazanie ścieżek proceduralnych dla ubiegających się o CIS, komplementarności dokumentacji wnioskowej wraz z planem kierunku działań na rzecz osób – uczestników zajęć w CIS,
wypracowanie jednolitych wzorców i formularzy wniosków a także kryteriów ocen pomagających na przyszłość tworzyć Centra,
przeprowadzenie kampanii szkoleniowej skierowanej do animatorów procesów reintegracji zawodowej i społecznej
B) wyłonienie instytucji, która podjęłaby się przeprowadzenia w pewnym okresie monitoringu w zakresie tworzenia i działalności pierwszych Centrów Integracji Społecznych w Polsce
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwalona w dniu 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm.) jest efektem kilkuletniej współpracy administracji publicznej z przedstawicielami sektora pozarządowego. Celem ustawy jest uregulowanie prawnych, finansowych oraz instytucjonalnych warunków działalności w sferze pożytku publicznego.
W związku z promocją zawartych w ustawie rozwiązań jak i prowadzeniem monitoringu wdrażania oraz działania, istnieje potrzeba przeprowadzenia akcji szkoleniowo – informacyjnej oraz badania podmiotów, do których stosuje się przedmiotową ustawę.
Wykonanie tych dwóch zadań tzn. akcji promocyjno - szkoleniowej i monitoringu planuje się zrealizować przy pomocy formuły konkursowej, w wyniku której zostaną wyłonione instytucje odpowiedzialne za realizację powyższych celów.
W ramach konkursu o dotacje mogą się ubiegać następujące instytucje:
A) część I konkursu (akcja promocyjno – szkoleniowa) – organizacje pożytku publicznego i organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i instytucje szkoleniowe, organizacje spółdzielcze;
B) część II konkursu (monitoring) – szkoły wyższe i jednostki badawczo – rozwojowe, konsorcja utworzone przez przedstawicieli poszczególnych szkół i jednostek badawczo – rozwojowych przy wskazaniu wiodącej instytucji (kierownik projektu).”

Zasady konkursu na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoringu działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zobacz>>)  

( Zasady konkursu na promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoringu działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: