submenu
content

Dzień Ludzi Bezdomnych

14-04-2018

 

14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. W tym dniu w szczególny sposób powinniśmy pamiętać o osobach pozostających bez dachu nad głową, pozbawionych często niezbędnych środków do zaspokojenia elementarnych potrzeb.

 

Jak wynika z najnowszego, prowadzonego z inicjatywy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, w lutym tego roku było w Polsce 33 408 osób bezdomnych, z czego 83,5% stanowili mężczyźni a 16,5% kobiety.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zmagających się z kryzysem bezdomności niezbędne jest wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

 

"Wierzę, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wrażliwości każda osoba potrzebująca pomocy otrzyma ją" - podkreśla Pani Minister Elżbieta Rafalska.

 

Niezwykle istotny jest wymiar współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania bezdomności. Dotychczasowa praktyka wskazuje, iż współpraca ta ma charakter wielopłaszczyznowy, mając przede wszystkim na uwadze podmiotowość i godność każdego człowieka.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wspiera samorządy w realizacji ich ustawowego zadania, m.in. poprzez program pn. Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Inicjatywa ma charakter uzupełniający wobec środków przekazywanych przez samorządy gmin organizacjom pozarządowym działającym w obszarze przeciwdziałania bezdomności oraz ma za zadanie wspierać finansowo realizację najlepszych projektów ukierunkowanych na przeciwdziałanie bezdomności i pomoc osobom bezdomnym.

 

Istotne wsparcie w zakresie pomocy osobom bezdomnym stanowi również resortowy program pn. Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu. Nowy wymiar 2020, w ramach którego corocznie ogłaszane są konkursy skierowane m.in. do instytucji zatrudnienia socjalnego, a także do samorządów gmin i organizacji pozarządowych. Beneficjentami dofinansowanych projektów są również osoby bezdomne.

 

W ostatnim czasie wprowadzono znaczące zmiany odnośnie zasad i form wsparcia w tym obszarze. Nowelizacją ustawy o pomocy społecznej wyodrębniono trzy rodzaje placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym. Obok ogrzewalni zapewniających interwencyjne schronienie, czy też noclegowni oferujących głównie spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia, funkcjonują również schroniska, stanowiące niejako wyższą formę pracy z osobą bezdomną. Przedmiotowa forma udzielenia chronienia jest bowiem przeznaczona dla tych osób bezdomnych, które chcą podjąć działania mające na celu ich aktywizację ukierunkowaną na poprawę sytuacji życiowej.

 

Na uwagę zasługuje również fakt, iż uchwalona ostatnio nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. wprowadziła dodatkowy typ placówki – schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, które zapewni tymczasowe schronienie osobom bezdomnym niezdolnym do samoobsługi, ale nie wymagającym całodobowej opieki, a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

 

Ważną rolę w systemie wsparcia osób bezdomnych stanowi również pomoc doraźna, świadczona m.in. przez jadłodajnie, łaźnie, pralnie, punkty wydawania żywności i odzieży itp.

Dzień Ludzi Bezdomnych Dzień Ludzi Bezdomnych
do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: