submenu
content

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER

10-01-2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektu mającego na celu opracowanie modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne.

 

Wnioskodawcy

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, przy czym liczba Partnerów w projekcie musi wynosić minimum 3, a maksymalnie 5. W skład partnerstwa musi wejść obligatoryjnie podmiot zatrudnienia socjalnego, utworzony i działający zgodnie z przepisami ustawy z dn.13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Wnioskodawca i/lub partnerzy musi/muszą posiadać doświadczenie w pracach koncepcyjnych nad modelami współpracy w obszarze polityki społecznej oraz zapewniać potencjał kadrowy tj. pracowników posiadających minimum 2-letnie doświadczenie w pracach zespołów projektowych o charakterze koncepcyjno - analitycznym lub udział w dwóch projektach związanych z tworzeniem modeli społecznych oraz minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze usług reintegracji społecznej i zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz zatrudnienia socjalnego.

 

Alokacja

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie wynosi 21 225 390,00 PLN. Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt. IOK nie przewiduje zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie.

W ramach konkursu nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez Beneficjenta.

 

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu są przyjmowane od dn.31.12.2017 r. do dn.19.01.2018 r.

 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Szczegółowe informacje: https://efs.mrpips.gov.pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01517

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: .

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: