submenu
content

Wydłużenie terminu składania prac

21-09-2017
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja 1. 
 
Szczególnie oczekujemy na prace w kategorii wyróżniający się autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Autorzy, wydawcy lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy mogą zgłaszać materiały opublikowane w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania Nagrody lub rok wcześniej.
 
Organizatorzy zapraszają również do zgłaszania prac konkursowych w kategorii wyróżniająca się autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej i ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. 
 
W każdej kategorii przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł). Organizatorzy konkursu wyjaśniają, że nagroda może zostać przyznana autorom albo współautorom dzieł zgłoszonych do konkursu, jednakże w przypadku nagrodzenia pracy współautorskiej nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
 
Nagradzane będą prace publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem wyłożonym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa 2000.
 
Umowa licencyjna
 
Organizatorzy Konkursu wyjaśniają, że umowy licencyjne będą zawierane wyłącznie z laureatami Konkursu. Osoba zawierająca umowę licencyjną nie musi być autorem pracy ale powinna mieć prawo do dysponowania utworem (prawa autorskie albo licencję z możliwością udzielania dalszej licencji). Umowy licencyjne będą zawierane na czas oznaczony, uzgodniony z autorem pracy lub osobą zgłaszającą pracę do konkursu.  
 
Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu: 
 
Prace z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa, albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wyżej wymieniony adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego do dnia 6 października 2017 r. 
 
Termin ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród: 
 
Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatorów Konkursu. Wręczenie Nagrody odbędzie się 17 października 2017 r. w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym w czasie sesji popularnonaukowej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 
Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u Pani Barbary Damentko, tel. 22 826 77 37, tel. kom. 500 186 736,.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: