submenu
content

Otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu

06-09-2017

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu z Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, typ projektu: Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie standardów kształcenia w zakresie trzech nowych specjalności zawodowych w pracy socjalnej, których wdrożenie wynika z planowanych zmian w systemie pomocy społecznej: asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych,  animator społeczności lokalnych.

 

Projekt jest zatytułowany  Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania i będziewdrażany w latach 2018-2020. Na jego realizację przeznaczono środki w wysokości 5 306 348 zł. Liderem projektu jest Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DPS MRPiPS). Jednocześnie DPS MRPiPS, będzie sprawował nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczał kierunki działań.

 

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, której rezultatem będzie dostarczenie pracownikom socjalnym nowych narzędzi w zakresie prowadzenia pracy socjalnej różnymi metodami, poprzez umożliwienie im nabycia nowych kwalifikacji specjalistycznych w zawodzie pracownik socjalny w ramach specjalizacji II stopnia według  jednolitych opracowanych w projekcie standardów  programowych.

 

Do realizacji projektu w Partnerstwie zostanie wybranych dwóch Partnerów:

 

1) Uczelnia dokumentująca się zrealizowaniem minimum 2 edycji studiów na kierunku praca socjalna,  znajdująca się w wykazie uczelni publicznych lub niepublicznych zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 

2) Podmiot posiadający na dzień ogłoszenia o naborze zgodę ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w minimum 2 specjalnościach. 

 

W projekcie przewidziano do realizacji następujące zadania:

 

Zadanie 1.  Opracowanie programów w zakresie szkolenia specjalizacyjnego specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w trzech nowych specjalnościach:

 

- asystentura i mediacja socjalna,

- organizator usług socjalnych, 

- animator społeczności lokalnych

 

Wnioskodawca i Partnerzy opracują trzy programy szkolenia specjalizacyjnego w zakresie wskazanych trzech nowych specjalnościach, które będą stanowiły proponowany standard szkolenia specjalizacyjnego. Po opracowaniu programów szkolenia zostaną one przekazane do konsultacji Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej, do których zgodnie z ustawą o pomocy społecznej należy organizacja kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej.  

 

Zadanie 2. Przeprowadzenie procedury związanej z uzyskaniem przez Partnera zgody na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu II stopnia specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownik socjalny, w trzech nowych opracowanych specjalnościach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486). 

 

Partner – podmiot posiadający uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny wystąpi do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie zgody na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla specjalności asystentura i mediacja socjalna,  organizator usług socjalnych, animator społeczności lokalnych zgodnie z nowymi opracowanymi w trakcie projektu programami szkolenia.

 

Zadanie 3. Przeprowadzenie szkoleń na podstawie uzyskanej zgody ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia specjalizacyjne dla 150 kluczowych pracowników pomocy i integracji społecznej. Szkolenia zostaną  przeprowadzone  zgodnie z nowymi programami specjalizacji – stanowiącymi proponowany standard szkolenia  w trzech  nowych opracowanych specjalnościach.

 

Zadanie 4. Przeprowadzenie oceny zrealizowanych szkoleń.

 

Wybrany Partner – Uczelnia przeprowadzi pogłębioną ocenę zrealizowanych szkoleń specjalizacyjnych. Zostanie opracowany  raport  zawierający rekomendacje dotyczące treści programów szkoleń

 

Zadanie 5.

Przygotowanie propozycji zmian  do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. poz. 486) w zakresie dotyczącym wprowadzenia nowych specjalności.

 

Obligatoryjne wymagania w stosunku do Partnerów:

 

Realizacja projektu w partnerstwie jest spowodowana uzyskaniem optymalnych rezultatów projektu.

 

Wybrani Partnerzy obligatoryjnie zrealizują zadania w następującym zakresie.

 

Partner - Podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny:

 

1)  Opracuje  programy w zakresie szkolenia specjalizacyjnego II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w specjalnościach:

 

- asystentura i mediacja socjalna,

- organizator usług socjalnych, 

- animator społeczności lokalnych

 

Opracowanie trzech nowych specjalności nastąpi z wykorzystaniem produktów i rezultatów  projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (PO KL 2007-2013).

 

2) Po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego przeprowadzi szkolenia specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, dla 150 kluczowych pracowników pomocy i integracji społecznej, zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez ministra programami specjalizacji.

 

Wnioskodawca zastrzega  możliwość zmiany nazwy specjalności w trakcie realizacji projektu.

 

Partner - Uczelnia    prowadząca studia wyższe na kierunku praca socjalna.

 

1) Zapewni uczestnictwo ekspertów/ specjalistów przy opracowaniu programów w zakresie szkolenia specjalizacyjnego wymienionych wyżej specjalności.

2) Przeprowadzi pogłębioną ocenę zrealizowanych szkoleń specjalizacyjnych oraz  opracuje raport  zawierający rekomendacje dotyczące treści programów szkoleń.

 

Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń pomiędzy Wnioskodawcą i Partnerami zawartych w umowie partnerskiej.

 

1. Z uwagi na charakter projektu Partnerzy zostaną wybrani spośród uczelni oraz  podmiotów posiadających zgodę ministra ds. zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

 

2.Partner musi posiadać  zasoby  niezbędne do realizacji projektu (kadry, sprzęt techniczny, infrastruktura, potencjał finansowy).

 

3. Uczestnictwo Partnera w realizacji projektu przewidziane jest na każdym jego etapie, w tym wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie, wspólne zarządzanie projektem (przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji wszystkich, lub tylko niektórych  zadań w projekcie).

 

4. Zespół projektowy Partnera będzie dyspozycyjny na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

1. Dane potencjalnego Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.

2. Opis posiadanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym okres realizacji, zakres odpowiedzialności i opis realizowanych zadań. 

3. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne) uwzględniające   szczegółowy  opis sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

4. Deklarację współpracy z Beneficjentem – Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy przygotowaniu projektu oraz jego rozliczaniu (stanowiącą odrębne oświadczenie).

 

Wraz z ofertą należy przedłożyć załączniki (wyłącznie w wersji papierowej):

 

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

3. Aktualny statut podmiotu.

4.Pisemne oświadczenie od dysponowaniu personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje  i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych (w podziale na zadania merytoryczne i zarządcze ).

5. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.

2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

3. Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

4. Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

 

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 

  1. Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).
  2. Negocjowania warunków realizacji zadania.
  3. Unieważnienia naboru – bez podania przyczyny.

 

Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. rok 2018, może mieć charakter refundacyjny – refundacja kosztów poniesionych przez partnera w 2018 roku  może nastąpić w roku 2019.

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres:   oraz pocztą tradycyjną (z załącznikami) z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres:

 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” – projekt pozakonkursowy), w terminie do 28 września 2017  r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa).

 

Wyniki naboru partnera zostaną opublikowane na stronie www. mrpips.gov.pl w terminie do 14 dni od zakończenia naboru. 

Pliki do pobrania

Zalacznik nr 1.docx
Załącznik nr 1  (13.2 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: