submenu
content

Przeciwdziałanie przemocy - konkurs ofert na realizację programu osłonowego

20-04-2012

OGŁOSZENIE  O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT NA  REALIZACJĘ  PROGRAMU OSŁONOWEGO


„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”


EDYCJA 2012 r.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że na podstawie art. 8 pkt 6 i 7  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację Programu Osłonowego  „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Program Osłonowy mogą realizować jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego samodzielnie lub zlecić jego realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego jest:

- Urząd Gminy/Urząd Miasta;

- Starostwo Powiatowe;

- Urząd Marszałkowski.

Opracowaną dokumentację podpisują i składają do właściwego Wojewody:

- Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta;

- Starosta;

- Marszałek Województwa.


I.  OPIS RODZAJU ZADAŃ

Minister Pracy i Polityki Społecznej na rok 2012 określił trzy priorytety, w ramach których będą mogły być dofinansowane działania wynikające z ich realizacji:  
Priorytet I. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

Priorytet II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie

Priorytet III. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie


Szczegółowe działania wynikające z powyższych priorytetów, na realizację których podmioty uprawnione będą mogły aplikować o dofinansowanie, zawarte są w Programie Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Podmiot uprawniony może aplikować o dofinansowanie działań tylko i wyłącznie w ramach jednego priorytetu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje możliwości łączenia działań wynikających z trzech, powyższych priorytetów.


II. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU OSŁONOWEGO


1. Wnioski na wsparcie finansowe składa podmiot uprawniony  wyłącznie na formularzu Nr 1  stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia
1. Wnioski, o których mowa w pkt 1 wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III, należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie:  Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 11 maja 2012 r. ( przy nadesłaniu dokumentacji  liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim.
2. Urzędy Wojewódzkie przeprowadzą ocenę formalną w terminie do dnia 25 maja 2012 r., na formularzu Nr 2 stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia,  a następnie przekażą dokumentację wniosków, o których mowa w pkt.1, wraz z wypełnionymi formularzami do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
3. Zgłoszone wnioski do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
4. Złożenie wniosków na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
5. Wnioski niekompletnelub wadliwe nie będą rozpatrywane.


III. WYMAGANA DOKUMENTACJA


1.Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz Nr 1 wniosku na wsparcie finansowe projektu opracowany przez podmioty uprawnione (podpisany przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta/Starostę/ Marszałka Województwa).

2.Odpowiednio gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty Uchwałą właściwych Rad, natomiast w przypadku  samorządu województwa – wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa.

Prosimy o nie przesyłanie  innych załączników niż wyżej wymienione.


IV. TRYB I TERMIN WYBORU WNIOSKÓW NA PROJEKTY PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH:

IV.1  Etap Wojewódzki:

1.Urzędy Wojewódzkie, dokonują oceny formalnej wniosku konkursowego na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego.

2.Urzędy Wojewódzkie przekazujądokumentację konkursową wraz z wypełnionym formularzem Nr 2  w terminie, o którym mowa w pkt. II. 3.

3.Urzędy Wojewódzkie nie przesyłają do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wniosków, które nie spełniły wymogów formalnych.


IV.2. Etap Centralny – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

1. Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rejestruje dokumentację konkursową i przygotowuje ją do komisyjnego zaopiniowania.

2. Oceny merytorycznej dokonuje się komisyjnie w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny wniosków.  

3. Minister Pracy i Polityki Społecznej otrzymuje listę rankingową do ostatecznej akceptacji.

4. Na liście rankingowej znajdą się podmioty uprawnione, które uzyskały największą liczbę punktów.

5.Dofinansowanie nie będzie mogło być przyznane na:

a) realizację inwestycji związanych z budową nowych obiektów;

b) zakup nieruchomości;

c) wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3 500 zł)

d) pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę;

e) dożywianie;

f) prowadzenie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

g) szkolenie kadry.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r., a jego wyniki zostaną umieszczone  na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


V. TERMIN I WARUNKI DOFINANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH:

1. Projekty podmiotów uprawnionych mają być realizowane do 31 grudnia 2012 r.

2. W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 2012 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych przed zawarciem porozumienia.

3. Podmiot, który zostanie wybrany w drodze konkursu do otrzymania dotacji, zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania. Dokumenty te należy dołączyć do podpisanego porozumienia.

4. Podmiot uprawniony, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany zakończyć projekt w terminie do 31 grudnia 2012 r., następnie w terminie 30 dni przedstawić szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe na formularzu Nr 3, stanowiący załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

 

Pozostałe informacje dotyczące obszarów możliwych do zrealizowania zadań w ramach Programu Osłonowego oraz kryteriów oceny wniosków znajdują się w Programie Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  z treścią którego należy się zapoznać.

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, prosimy dzwonić do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pod numer: (22) 661-12-30 (Iwona Matysiak) lub (22) 661-14-92 (Marzena Bartosiewicz).

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: