submenu
content

Program Osłonowy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością

05-08-2005 Realizacja programu przekazana zostanie podmiotom uprawnionym: organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.). 

             Doświadczenia z lat ubiegłych, w realizacji programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności i wspierania osób bezdomnych „Bezdomność” poprzez partnerstwo społeczne sektora publicznego i niepublicznego, wskazują zarówno na potrzeby adresatów programu, korzystających z usług podmiotów niepublicznych, jak i funkcjonowanie przygotowanej bazy noclegowej oraz programowej przez te podmioty.

            Udzielanie pomocy osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy, jednak ze względu na przemieszczanie się tych osób i charakter ogólnokrajowy zjawiska należy podkreślić ogromne znaczenie dla przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków przez działania  organizacji pozarządowych i innych podmiotów niepublicznych. Stosują one sprawdzone w różnych warunkach metody pracy socjalnej z osobami bezdomnymi. Cechuje je duża mobilność, elastyczność i efektywność w realizacji usług socjalnych.

            Dla osiągnięcia celów programu istotnym jest, aby projekty podmiotów niepublicznych na realizację programu były spójne z gminnymi strategiami rozwiązywania problemów społecznych lub programami pomocy społecznej. Gminy są podmiotami, które mają rozeznanie potrzeb społecznych i opracowują programy, w których określają sposoby ich zaspokojenia. Dlatego też przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i wyprowadzanie z bezdomności, jako element działań gminy, może być realizowane w partnerstwie z podmiotami niepublicznymi, zarówno w podstawowym zakresie usług socjalnych do których zobowiązana jest gmina, jak i poprzez resortowe działania osłonowe. 

             Zlecenie realizacji programu przez Ministra Polityki Społecznej nastąpi w formie bezpośredniej i pośredniej, z udziałem Wojewodów. O ile forma bezpośrednia ma na celu stworzenie podstaw do działania w skali ogólnokrajowej, w szczególności z udziałem organizacji o ogólnopolskim zasięgu działania, to forma pośrednia będzie służyła prowadzeniu działań profilaktycznych, aktywizujących właściwych dla Ministra Polityki Społecznej oraz działań osłonowych, podstawowych, podejmowanych przez organizacje lokalne, z którymi rozwinięta jest współpraca w obszarze województw.

            Minister Polityki Społecznej udzieli dofinansowania na projekty podmiotów uprawnionych w obszarze pomocy społecznej objętym programem osłonowym, złożonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia  8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz.427).

 Pobierz plik w formacie .pdf

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: