submenu
content

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

07-07-2005

Minister Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w roku 2005 będzie udzielać dotacji na wsparcie realizacji programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3.000.000 zł.

O dotacje mogą ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RzeczypospolitejPolskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
Dotacje zostaną udzielone podmiotom, które przedstawią wnioski zawierające propozycje działań w 2005 r. z zakresu funkcjonowania i rozwoju oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikające z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Za kryterium oceny programów należy uznać te programy, których celem jest zapewnienie organizowanego w systemie pomocy społecznej oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Za priorytetowe będą uznane te programy, których realizacja przyczyni się do:
- rozwoju tych form oparcia społecznego, które wspierać będą działania i inicjatywy samopomocowe osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, mające na celu ich usamodzielnianie i integrację społeczną,
- rozwoju profilaktyki niedostosowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez tworzenie i umacniania środowiskowych ofert oparcia społecznego,
- wdrażania do praktyki nowatorskich działań z osobami z zaburzeniami psychicznymi mających na celu ich integrację społeczną.
Ofertę zawierającą informacje, o których mowa wart. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 596, z późno zm.) sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427).

Do oferty należy dołączyć:
- wynikający z lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych program rozwoju lokalnej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- opinię marszałka (w przypadku programu regionalnego),
- opinię starosty (w przypadku programu powiatowego),
- opinię prezydenta, burmistrza, wójta (w przypadku programu gminnego),
- opinię właściwego wojewody.

Pożądane jest załączenie kopii fragmentów samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych lub wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej. Przy kalkulacji kosztów dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład podmiotu wnioskującego w realizację programu.

Minister Polityki Społecznej nie przyznaje dotacji do wykorzystania na:
- pokrycie wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę;
- wydatki inwestycyjne;
- organizację wypoczynku;
- dożywianie;
- szkolenie kadry pomocy społecznej.

Oferty wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście we właściwych Wydziałach Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, które po dokonaniu wstępnej oceny przekażą dokumentację do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5,00-513 Warszawa, pok. 204. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 661 11 86. Termin składania do właściwych Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich ofert wraz z wymaganą dokumentacją wynosi 31 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Właściwe Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przekazują pozytywnie zaopiniowane wnioski do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej nie później niż w czterdziestym piątym dniu od daty ogłoszenia konkursu.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, pozostaną bez rozpatrzenia.

Minister Polityki Społecznej w terminie czterdziestu pięciu dni od dnia złożenia wniosków dokonuje komisyjnie wyboru ofert podmiotów, których programy wesprze finansowego.

Minister Polityki Społecznej dokonuje komisyjnie podziału środków finansowych na realizację przedłożonych programów.

Podmioty, którym Minister Polityki Społecznej przyzna dotację, zostaną powiadomione za pośrednictwem właściwych Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich o terminie i miejscu podpisania umowy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: