submenu
content

Laureaci konkursu Przykład Dobrej Praktyki nagrodzeni

01-10-2004

Laureaci konkursu Przykład Dobrej Praktyki zorganizowanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej, otrzymali 24 września 2004 r. nagrody rzeczowe w postaci zestawów sprzętu komputerowego z rąk premiera Marka Belki. Prezes Rady Ministrów wręczył także dyplomy uznania wszystkim organizacjom, które starały się o przyznanie im miana Dobrej Praktyki w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najlepsze projekty zostały wyłonione przez siedmioosobową komisję konkursową, pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej Cezarego Miżejewskiego. Zwycięskie inicjatywy są umieszczone w piątym rozdziale Krajowego Planu Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006.
Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy ostatecznym wyborze projektów, to:
- istotność i innowacyjność działania zwalczającego ubóstwo i wykluczenie społeczne,
- aktywne/bierne wsparcie grupy osób wykluczonych społecznie,
- oddolny charakter inicjatywy,
- widoczny skutek (możliwość oceny) po całościowej realizacji przeprowadzonego projektu,
- metody finansowania programu,
- współpraca z innymi środowiskami w ramach realizacji danego projektu.

Na tej podstawie wyłoniono zwycięzców, a są nimi:
1. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie i jego inicjatywa Program “Duet” – Readaptacja osób z problemem alkoholowym, pozbawionych wolności poprzez pracę z młodzieżą niepełnosprawną.
2. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "PLUS" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie i inicjatywa “Ochrona Różnorodności Biologicznej” – Wykorzystanie działań z zakresu szeroko pojętej ekologii jako formy readaptacji i reintegracji społecznej oraz odbudowy systemu wartości.
3. ITAKA - Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia w Warszawie i projekt “Broszura” – Poszukiwanie zaginionych wśród bezdomnych.
Wyróżnienie zaś otrzymało:
1. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Zabrzu za stworzenie Wypożyczalni podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.


Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004 – 2006 stanowi program operacyjny do Narodowej Strategii Integracji Społecznej, dokumentu stworzonego przez Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej przy Ministerstwie Polityki Społecznej i 3 sierpnia b.r. przyjętego przez Radę Ministrów. O ile Strategia dokonuje szczegółowej diagnozy sytuacji społecznej w Polsce i dokonuje dalekosiężnych rekomendacji co do polityki walki z wykluczeniem społecznym w okresie do roku 2010, to KPD/Integracja precyzuje instrumenty działania państwa w zakresie integracji społecznej oraz wskazuje wykonawców konkretnych działań pośród instytucji publicznych. KPD/Integracja w olbrzymiej części odnosi się do dorobku Narodowej Strategii Integracji Społecznej, opracowanej przez Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej, m. in. w całości przejmuje z NSIS priorytety Strategii.
KPD/Integracja spaja i w kompleksowy sposób programuje działania w zakresie polityki społecznej. Tradycyjne instrumenty polityki społecznej (takie jak świadczenia społeczne) są uzupełniane przez jej aktywne formy (zatrudnienie socjalne, aktywizacja zawodowa), zapewniając wszechstronne podejście do kwestii społecznych.
Jednocześnie KPD/Integracja w jasny sposób określa cele, które należy osiągnąć, sposób realizacji oraz horyzont czasowy, w jakim wyznaczone cele powinny zostać zrealizowane.


( Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: