submenu
content

Rządowy program "Posiłek dla potrzebujących"

23-09-2004

Dnia 7 września 2004 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 212/2004 w sprawie Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”.
Realizacja Programu pozwoli na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia w szczególności wśród:
· dzieci i młodzieży,
· osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,
· osób starych,
· osób chorych,
· osób niepełnosprawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz dzieci z rodzin ubogich, nie objętych obowiązkiem szkolnym.
Celem Programu jest także zapewnienie osobom starym, chorym lub niepełnosprawnym - zwłaszcza samotnym, dowozu jednego gorącego posiłku dziennie.
Program przewiduje również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.
Beneficjentami będą osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 150 proc. kryterium dochodowego określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 i nr 99 poz. 1001).
Planuje się, że pomocą zostanie objętych około 1 500 000 osób.
Realizacja Rządowego Programu poprzedzona będzie pilotażem w listopadzie i grudniu 2004 r. Obejmie on około 150 000 osób.
Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Ministrów rząd na realizację Programu planuje przeznaczyć 300 000 000 zł, natomiast na realizację pilotażu – 7 730 000 zł

 

Uchwała RM w sprawie Programu
(
pobierz plik)

Program "Posiłek dla potrzebujących"
(
pobierz plik)

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: