submenu
content

Komunikat Rady Działaności Pożytku Publicznego z posiedzenia w dniu 16 lutego 2005 r.

17-02-2005

Wypracowanie procedur i kierunków działań Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz przygotowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie wraz z jego integralną częścią Strategią Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – to główne tematy kolejnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniu 16 lutego 2005 r. w Ministerstwie Polityki Społecznej.


W pierwszej części posiedzenia Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przedstawił informację nt. proponowanych procedur i kierunków działań w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań związanych z uruchomieniem FIO, pierwsze konkursy zostaną ogłoszone na początku marca br. Zaprezentowane rozwiązania są wynikiem konsultacji z Ministerstwem Polityki Społecznej.

W trakcie dyskusji poruszono problem konieczności wydatkowania i rozliczenia środków publicznych w danym roku budżetowym, z których finansowane są projekty realizowane w ramach „Programu FIO”. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił wiążącą wykładnię dysponowania środkami z rezerwy budżetowej.

Ks. Stanisław Słowik (Caritas), zauważył, że celem powinno być stworzenie wieloletniego mechanizmu wzmacniającego społeczeństwo obywatelskie, zaś tegoroczna edycja jest pilotażem. Próbujmy obronić filozofię, ale wybierzmy te kroki i mechanizmy praktyczne, które naprawdę gwarantują skuteczność – powiedział.


Dyskutowano również nad kwestią technicznych rozwiązań w zakresie ogłaszania konkursów, działań promujących „Program FIO” oraz procedury oceny wniosków.


Rada zadecydowała o kierunkowym przyjęciu harmonogramu, proponowanych procedur oraz sposobu alokacji środków finansowych. Uznano, że w tym roku program będzie miał charakter pilotażowy i zastosowana zostanie zasada dystrybucji środków w dwóch edycjach według ustalonych proporcji na poszczególne cele.


Rada przekazała dokumenty do dalszych prac w ramach zespołu, który w najbliższym czasie opracuje szczegóły procedur. Spotkanie zespołu zaplanowano na 23 lutego o godz. 16:00.


Jakub Wygnański (Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych) podsumowując ten etap dyskusji stwierdził -  Fundusz jest najbardziej potrzebny w ciągu najbliższych trzech lat, w okresie pomostowym do czasu wejścia w życie Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie.


Pełnomocnik Rządu ds. Narodowego Planu Rozwoju Lech Nikolski, przedstawił informację nt. konsultacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007– 2013. Prace w tym zakresie prowadzi podzespół ds. konsultacji społecznych i promocji NPR na lata 2007-2013, w którym uczestniczą również przedstawiciele organizacji pozarządowych – wyjaśnił minister. - W tej chwili można powiedzieć, że najwięcej uwag wzbudza część dotycząca przedsięwzięć i działań. Padają różne propozycje sugerujące nieco inne rozmieszczenie zaproponowanych tam działań, ale nie jest kwestionowany np. układ celów i priorytetów. Nikt nie kwestionuje też powierzenia większej odpowiedzialności regionom . Na to jest zgoda. – dodał.


Ks. Stanisław Słowik zwrócił uwagę na marginalizację roli obecnie funkcjonujących Komitetów Sterujących i Monitorujących oraz zwrócił się do ministra Nikolskiego z pytaniem o szansę zapewnienia w kolejnym NPR równej dostępności wszystkich uprawnionych podmiotów do funduszy strukturalnych.


Jakub Wygnański (Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych) przypomniał, że RDPP powinna przygotować otwarte spotkanie poświęcone NPR.


Dagmir Długosz (radca generalny w KPRM, przewodniczący podzespołu ds. zmian instytucjonalnych NPR) przedstawił informację nt. prac podzespołu. Wyjaśnił, że obecnie trwa współpraca z ekspertami dotycząca m.in. takich obszarów jak ekonomia społeczna i finanse publiczne. Następnym krokiem będzie przygotowanie projektów aktów prawnych - zapowiedział. Poinformował również, że koniec prac w tym zakresie przewidziany jest na koniec maja.


Kolejnym punktem posiedzenia było zaprezentowanie, przez Pawła Chorążego, Dyrektora Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MGiP, informacji na temat możliwości funkcjonowania Sektorowego Programu Operacyjnego Społeczeństwo Obywatelskie w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, a w szczególności finansowania tego Programu i wykorzystania doświadczeń innych programów operacyjnych.


Następnie Jakub Wygnański (Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych) przedstawił autorską koncepcję „Wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”. Zaznaczył, że dokument ten powstał w celu wywołania dyskusji nad rolą społeczeństwa obywatelskiego w znaczeniu szerszym niż wynika to ze Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Patrzymy na społeczeństwo obywatelskie z kilku punktów widzenia, pierwszy to zasoby sektora, drugi to odpowiedź na pytanie na ile sektor jest zanurzony społecznie, w jakim otoczeniu działa. Kolejna kwestia to znaczenie sektora, sposób w jaki wypełnia on przepisane mu role i to nie tylko te związane z dostarczaniem usług – wyjaśnił.


Krzysztof Więckiewicz (Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPS) podkreślił, iż z NPR wynika, że Ministerstwo Polityki Społecznej jest odpowiedzialne za Program Operacyjny Społeczeństwo Obywatelskie i ten program musi powstać w oparciu o strategię rozwoju sektora. Ponieważ do tej pory nie było takiej strategii, musimy jej budowanie zaczynać od początku – zauważył.


Teresa Hernik, współprzewodnicząca RDPP poinformowała, że materiał ten zostanie przedstawiony członkom Rady do opinii.


Z uwagi na fundamentalne kwestie związane z pracami konsultacyjnymi nad NPR, procesem wdrażania FIO oraz budowaniem Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Programu Operacyjnego - Społeczeństwo Obywatelskie, ustalono również wstępny harmonogram kolejnych spotkań Rady. Proponowane są one w następujących terminach: 23 marca, 21 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: