submenu
content

Proponowany przez Departament Pożytku Publicznego wzór sprawozdania finansowego

17-02-2005

Departament Pożytku Publicznego w następstwie licznych wniosków organizacji pożytku publicznego zamieszcza poniżej wzór sprawozdania finansowego. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jest to wyłącznie propozycja Departamentu natomiast obowiązkowe w tym zakresie są przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) wraz z załącznikiem nr 1 do ustawy oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej wraz z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

Ø     Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ø     Bilans

Ø     Rachunek wyników

Ø     Informacja dodatkowa

Ø     Bilans - powiązanie z planem kont

Ø     Rachunek wyników - powiązanie z planem kont

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, mogą stosować jednostki prowadzące działalność gospodarczą kontynuujące ją na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, które w roku obrotowym poprzedzającym rok za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe tj. 2004r. oraz w roku poprzedzającym tj. 2003r., nie osiągnęły dwóch z trzech następujących wielkości:

§ Średnioroczne zatrudnienie 50 osób, przeliczone na osoby pełnozatrudnione,

§ Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro,

§ Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, oraz operacji finansowych - równowartość w walucie polskiej 4.000.000 euro.

Ø Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Ø Bilans

Ø Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny

Ø Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Ø Bilans - powiązanie z planem kont

Ø Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny - powiązanie z planem kont

Ø Rachunek zysków i strat wariant porównawczy - powiązanie z planem kont


 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: